Hvis

Har du en drøm, så gå ef­ter den. Med fo­ku­se­ret tra­e­ning når du i mål. Ta­lent er der­i­mod min­dre vig­tigt, lover for­fat­ter­ne til ny bog

BT - - TEMA - Char­lot­te Bo Qvist ’Bliv bed­re med fo­ku­se­ret tra­e­ning’

Iføl­ge for­fat­ter­ne hand­ler det ik­ke om, hvor god du er, men om at du al­tid kan bli­ve bed­re. Det ene­ste du be­hø­ver er en åben og ud­vik­len­de tankegang, og­så kal­det for mind­set,

»Man­ge af os øver for ufo­ku­se­ret, og ta­ger ube­vidst fejl med vi­de­re,« si­ger Ul­rik El­holm.

Bliv bed­re

Vil du bli­ve bed­re, skal du der­for fo­ku­se­re på di­ne fejl og ta­ge ved la­e­re af dem.

»Har vi ind­la­ert no­get for­kert tre gan­ge, ta­ger det fem gan­ge så lang tid at ret­te op på det igen,« si­ger Ul­rik El­holm, som er cand.mag. i mu­sik­vi­den­skab og har 20 års er­fa­ring som stem­meco­ach og fort­sa­et­ter:

»Tag bit­tes­må skridt fremad. Bry­der man ting ned i bid­der, be­her­sker man dem hur­ti­ge­re.«

At bry­de tin­ge­ne ned er vig­tigt, for at man kan om­ko­de fejl. Der­for skal du star­te ved ba­se­li­ne: Vil du f.eks. ger­ne la­e­re at syn­ge, skal du fo­ku­se­re på, hvad du al­le­re­de kan. Er ryt­men på plads, og kan du hø­re to­ner­ne? Så hand­ler det om den sid­ste tek­nik, før sangstem­men sid­der i ska­bet.

Men in­gen­ting kom­mer let. Vil du va­e­re rig­tig god til no­get, kra­e­ver det op imod 10.000 ti­mers tra­e­ning el­ler øvel­se.

»Det ga­el­der om at sam­men­sa­et­te tra­e­nin­gen rig­tigt, så man ik­ke går død i det, for­di det er for ustruk­tu­re­ret. Her er det vig­tigt at ha­ve det rig­ti­ge mind­set. Har du fo­kus på pro­ces­sen frem for re­sul­ta­tet, op­da­ger du må­ske, at du er i stand til me­re, end du tror,« si­ger stem­meco­a­chen.

Start med mo­ti­va­tio­nen. Skriv ned hvad du al­tid ger­ne har vil­let bli­ve bed­re til. Om det er sprog el­ler fod­bold skal du af­kla­re med dig selv, om det vir­ke­lig er dét, du ger­ne vil.

»Ryd så op i am­bi­tio­ner­ne. Vil du ik­ke ar­bej­de med en am­bi­ton, skal du må­ske slip­pe den. Men kan du sta­dig ma­er­ke gni­sten, skal du der­i­mod ta­ge fat på ek­stremt små bid­der ad gan­gen: Øv dig – ba­re to mi­nut­ter hver dag – og ta­enk, hvil­ken for­skel det gør på et år? Ta­enk me­re på mel­lem­reg­nin­ger og pro­ces, og gå så ind i ma­skin­rum­met og ret op på fej­le­ne,« ly­der rå­det.

ud­kom­mer 25. ja­nu­ar, men kan for­ud­be­stil­les hos al­le bog­hand­le­re og på www.aka­de­misk.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.