D

BT - - TEMA -

u kan bli­ve, hvad du vil, hvis blot du er fo­ku­se­ret. Og tra­e­ner. Det er på­stan­den i bo­gen ’Bliv bed­re med fo­ku­se­ret tra­e­ning’. Suc­ces hand­ler me­re om at ha­ve det rig­ti­ge mind­set og om at ven­de si­ne fejl til no­get po­si­tivt, end det hand­ler om at ha­ve ta­lent. »Én kan ha­ve me­re ta­lent end en an­den, men har de pra­e­cis sam­me vil­kår og ar­bej­der for det, vil det ef­ter en år­ra­ek­ke ud­lig­ne sig. For det er den go­de tra­e­ning, der gør ud­sla­get i sid­ste en­de,« si­ger stem­meco­ach Ul­rik El­holm, som er en af for­fat­ter­ne.

Uan­set om man vil bli­ve bed­re til at syn­ge, stu­de­re el­ler spil­le hånd­bold, kra­e­ver det be­vidst­hed. Det er ik­ke nok at bru­ge man­ge ti­mer, man skal og­så bru­ge dem rig­tigt. Langt fra al­le be­hø­ver bli­ve ver­dens­me­stre, men ba­re et kvar­ter dag­ligt, hvor man øver sig kon­cen­tre­ret, kan gi­ve et bed­re re­sul­tat. Det lover Ul­rik El­holm og psy­ko­log Sus­an­ne Barg­mann i bo­gen .

We­e­kend - 16.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.