’Ta­lent gør dig ik­ke exc

Ka­jak-ro­ning har ind­bragt han guld-, sølv- og bron­ce-me­dal­jer på stri­be, men René Hol­ten Poul­sen har ik­ke et sa­er­ligt ta­lent for spor­ten. Suc­ce­sen skyl­des der­i­mod tra­e­ning, tra­e­ning og me­re tra­e­ning

BT - - TEMA - Char­lot­te Bo Qvist

be­kendt­skab med ka­jaks­por­ten. Tid­li­ge­re hav­de han flir­tet med an­dre sports­gre­ne. Han hav­de bå­de gå­et til bad­min­ton, skyd­ning, gym­na­stik og sport­sa­kro­batik. Men in­gen af dem hav­de for­må­et at fan­ge ham.

»Jeg har al­tid ger­ne vil­let va­e­re eli­tesport­s­u­dø­ver og har søgt ef­ter no­get, jeg kun­ne bli­ve rig­tig god til. Men jeg var på in­gen må­de den dyg­tig­ste, da jeg be­gynd­te til ka­jak. Jeg var lil­le, tynd og slank. Me­get langt fra en ka­jak-ro­er,« si­ger René Hol­ten Poul­sen.

»Men jeg syn­tes, det så fedt ud – kom­bi­na­tio­nen af at va­e­re uden­for og bli­ve ud­for­dret,« si­ger han og til­fø­jer, at tra­e­nin­gen og­så kra­e­ver al­si­dig­hed, da den in­klu­de­rer va­egt­tra­e­ning, svøm­ning og lan­grend, hvis man vil va­e­re den bed­ste.

Bliv ved

Det 27-åri­ge OL-håb har al­le­re­de hen­tet bå­de ha­e­der og me­dal­jer til Dan­mark, bl.a. OL-sølv i Bei­jing i 2008 og dob­belt guld ved VM i 2015. Som det frem­går af hans hjem­mesi­de, la­eg­ger René Hol­ten Poul­sen ik­ke skjul på, at han sig­ter so­lidt mod top­pen af ver­den­se­li­ten, li­ge­som me­dal­jer­ne ger­ne skal vin­des fle­re gan­ge. Han véd, hvad det kra­e­ver, og han bli­ver ved. Tre må­ne­der om året er han uden­lands på tra­e­nings­lej­re og til sta­ev­ner, og el­lers tra­e­ner han to til tre gan­ge om da­gen.

Han er et prag­t­ek­sem­plar, når det kom­mer til at fo­ku­se­re sin tra­e­ning.

»For­skel­len på mig og de fle­ste an­dre er ar­bejds­moral. Ev­nen til at va­el­ge fra og til – og gø­re det 100 pct. Jeg har et ar­bejds­ta­lent, som be­ty­der, at jeg gør tin­ge­ne og bli­ver ved, til jeg er god. Skip­per man et tra­e­nings­pas om ugen, bli­ver det til me­get på et år – så kan man hur­tigt reg­ne ud, at det er man­ge ti­mer, man kun­ne ha­ve brugt på at bli­ve bed­re. Det er ren ma­te­ma­tik,« si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Ta­lent ik­ke nok

Ka­jak-ro­e­ren an­er­ken­der, at nog­le kan be­sid­de et ta­lent – f.eks. hvis de er ge­ne­tisk stør­re end an­dre el­ler mo­to­risk bed­re, men han kal­der det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.