Ep­tio­nel’

BT - - TEMA -

sam­tidg ’en bob­le’.

»De men­ne­sker bli­ver hur­tigt go­de, men ta­lent er uhold­bart og ra­ek­ker i la­eng­den kun til mid­del­må­dig­hed. Skal du va­e­re rig­tig god, skal du langt for­bi det. Nog­le kan kom­me et godt styk­ke med det ta­lent, de er født med, men det gør dig ik­ke ex­cep­tio­nel,« si­ger han og un­der­stre­ger, at det der­i­mod kra­e­ver kon­ti­nu­er­lig tra­e­ning i man­ge, man­ge år.

Om at bli­ve ved, selv­om man ram­mer mu­ren ef­ter to til tre må­ne­ders tra­e­ning.

»Der er folk, som si­ger ’jeg kan ik­ke bli­ve god til det her’ – nej, men hvad så med at ar­bej­de hårdt på at bli­ve det? Det ga­el­der om at sa­et­te sig ind i, hvad man mis­ser, hvis man sla­ek­ker på tra­e­nin­gen. Det kan va­e­re nød­ven­digt at af­ly­se et tra­e­nings­pas, men ni ud af 10 gan­ge er det ik­ke til­fa­el­det. Nog­le gan­ge skal man ba­re gø­re det, for­di man får me­re ud af i sid­ste en­de.«

René Hol­ten Poul­sen er ud­dan­net tøm­rer og nå­e­de at ar­bej­de små fem år, in­den han stop­pe­de i 2011. Selv­om han ik­ke fandt det spe­ci­elt sjovt, at stå op klok­ken syv om mor­ge­nen – li­ge­som gul­dro­e­ren ik­ke sy­nes, det er sjovt at tra­e­ne, når det sner, el­ler når reg­nen står ned i sta­en­ger. Al­li­ge­vel gjor­de han i en år­ra­ek­ke beg­ge de­le for at bli­ve Dan­marks – og ver­dens – bed­ste. Tra­e­ning, ar­bej­de, tra­e­ning. For så at be­gyn­de for­fra da­gen ef­ter.

René Hol­ten Poul­sen har haft sin tra­e­ner og si­ne fora­el­dre som støt­te. Co­a­ching går han der­i­mod ik­ke så me­get op i:

»Jeg har haft en dyg­tig tra­e­ner, som har la­ert fra sig, så jeg vid­ste, hvor­dan jeg skul­le tra­e­ne. Det er der ik­ke no­get magisk i. Mit job var i bund og grund at mø­de op og gø­re ar­bej­det, me­re be­hø­ve­de jeg så­dan set ik­ke,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Fremad­ret­tet er der di­stan­cer, jeg godt kun­ne ta­en­ke mig at vin­de – nog­le af dem fle­re gan­ge. Jeg vil og­så ger­ne bli­ve bed­re til at hol­de fored­rag. Der er sta­dig mas­ser af ting at gå i gang med,« si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.