Spar op til det

Lom­me­pen­ge la­e­rer børn at ad­mi­ni­stre­re de­res øko­no­mi

BT - - SPAR DIG RIG -

Al­le mi­ne ven­ner har en com­pu­ter, de kan ga­me på. In­gen spil­ler playsta­tion 4 me­re, nu spil­ler al­le Co­un­ter­stri­ke på com­pu­ter.« Så­dan lød de fortviv­le­de ord fra min 13-åri­ge kna­egt i de­cem­ber må­ned. Hans for­holds­vis dy­re HP com­pu­ter kan ik­ke føl­ge med de sto­re, tun­ge spil, den ‘la­ck­er’, si­ger han, så kam­me­ra­ter­ne gi­der ik­ke spil­le med ham.

»De er on­li­ne med hin­an­den, ba­re ik­ke mig. Jeg fø­ler mig uden­for.« Av. Det dø­de­li­ge stød li­ge i mo­der­hjer­tet. I de føl­gen­de uger var en ga­mer-com­pu­ter ty­de­lig­vis det ene­ste, der kun­ne gø­re kna­eg­ten glad og lyk­ke­lig igen. Med ga­mercom­pu­te­ren i hån­den vil­le dø­re­ne til fa­el­les­ska­bet åb­ne sig. Pri­sen for fa­el­les­skab og com­pu­ter var 8.499 kr.

Jeg grub­le­de som en sinds­syg. Skul­le jeg sim­pelt­hen fora­e­re ham en ga­mercom­pu­ter til 8.499 kr. i ju­le­ga­ve? I te­o­ri­en kun­ne jeg tra­ek­ke på kas­se­kre­dit­ten og ud­lig­ne de føl­gen­de må­ne­der. Men nej. En ju­le­ga­ve til 8.499 kr. går stik imod mi­ne op­dra­gen­de prin­cip­per. Jeg vil ik­ke gø­re ham til en for­ka­e­let un­ge – uden for­stå­el­se for va­er­di­er og tak­nem­me­lig­hed, for­di han får, hvad han pe­ger på.

Vul­ga­er ma­te­ri­a­lis­me

Man­ge børn tror, at pen­ge er lig med et pla­stik­kort. De ser os svin­ge kor­tet, når vi be­ta­ler for mad, møb­ler og fjern­syn. Di­rek­tør og fi­lo­sof Mor­ten Al­ba­ek blev be­gej­stret, da en mor i ra­diopro­gram­met ’Mads & Mo­nopo­let’ søg­te råd, for­di hen­des hjem­me­bo­en­de søn på 17 år hav­de tabt sit hjer­te til et par Lou­bou­tin sne­a­kers til 7.300 kr.

Selv­om det var hans eg­ne pen­ge, var 7.300 kr. alt for vildt at bru­ge på et par sko, men­te mo­de­ren – af prin­ci­pi­el­le år­sa­ger. Sa­er­ligt da han ik­ke selv be­tal­te for at bo hjem­me, te­le­fon el­ler fit­ness-abon­ne­ment.

I pro­gram­met sag­de Mor­ten Al­ba­ek, at ’det død og pi­ne er nød­ven­digt at ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.