Du øn­sker

Og gør dem til be­vid­ste for­bru­ge­re se­ne­re i li­vet

BT - - SPAR DIG RIG -

sa­et­te vo­res børn for fi­nan­si­el dan­nel­se’. Der skyl­ler en vul­ga­er ma­te­ri­a­lis­me ind over vo­res sam­fund, som fora­el­dre skal vi sa­et­te fo­den ned. Vi be­stem­mer, indtil vo­res børn er 18 år. Vi skal blan­de os i, hvad vo­res børn bru­ger pen­ge på. Vi skal hja­el­pe dem til at for­stå, at hvis de vil ny­de, så må de først yde.

Børn le­ver over ev­ne

Hjem­me hos mig end­te com­pu­ter-even­ty­ret med, at jeg greb knog­len og rin­ge­de rundt til al­le på søn­nens ju­le­ga­ve­li­ste. Jeg måt­te san­de, at han vil­le va­e­re ude af fol­ke­sko­len, før han kun­ne nå at spa­re 8.499 kr. sam­men. Så jeg fra­veg mit prin­cip om, at han skal ha­ve pen­ge­ne, før han kan kø­be. Al­le spyt­te­de i en fa­el­les ju­le­ga­ve – jeg skra­be­de 3.700 kr. sam­men og un­der tra­e­et d. 24. de­cem­ber lå et lå­ne­be­vis på 4.800 kr. Ga­el­den skal af­dra­ges fra lom­me­pen­ge, kom­men­de fød­sels­da­ge og ar­bej­de de na­e­ste 1 1/2 år. Jeg er ik­ke sik­ker på, at han har for­stå­et kon­se­kven­sen end­nu, men om et års tid har han ma­er­ket, hvad det in­de­ba­e­rer af af­savn at op­ta­ge ga­eld. Når han det na­e­ste års tid pi­ver, skal jeg va­e­re stand­haf­tig. For det er mit an­svar som fora­el­der at gi­ve ham fi­nan­si­el dan­nel­se og la­e­re ham ik­ke at le­ve over ev­ne. Når vi slu­ser un­ger­ne ud af re­den, er der nem­lig kun én per­son, der kan ta­ge va­re på de­res øko­no­mi – dem selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.