Ven­ner­ne hol­der dig i li­ve

Vil du va­e­re lyk­ke­lig, rask og le­ve la­en­ge? Så pas på ven­ner og fa­mi­lie. De er den bed­ste pen­sions­op­spa­ring, du kan gi­ve dig selv

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald

Et godt for­hold til ven­ner og fa­mi­lie er den bed­ste ga­ran­ti for et godt liv. Det vi­ser det hidtil la­eng­ste stu­die af, hvil­ke fak­to­rer som spil­ler ind på vo­res gla­e­de og til­freds­hed. I det så­kald­te Grant Stu­dy un­der det be­røm­te Har­vard Uni­ver­si­tet i USA har for­ske­re i 75 år fulgt en ra­ek­ke ma­end for at se, hvad der af­gjor­de, om de føl­te sig lyk­ke­li­ge og til­fred­se med de­res liv.

Re­sul­ta­tet er en­ty­digt. Uan­set ma­en­de­nes so­ci­a­le bag­grund, hel­bred, kar­ri­e­re og ind­komst var sta­er­ke bånd til an­dre – su­ve­ra­ent vig­tigst for de­res vel­be­fin­den­de.

An­dre un­der­sø­gel­ser be­kra­ef­ter iføl­ge Chris MacDonald re­sul­ta­tet.

»Den bed­ste pen­sions­op­spa­ring, du kan gi­ve dig selv, er at ple­je ven­ner og fa­mi­lie og di­ne an­dre so­ci­a­le for­bin­del­ser. Men­ne­sket er det mest so­ci­a­le va­e­sen, der fin­des. Vi er dybt af­ha­en­gi­ge af an­dre, og vo­res lyk­ke ha­en­ger sam­men med, hvor godt vi har det med vo­res med­men­ne­sker,« si­ger han.

Har vi dy­be og na­e­re re­la­tio­ner, fin­der vi gla­e­de i li­vet. Fø­ler vi os der­i­mod uden­for og en­som­me, går det ud over vo­res men­tale og fy­si­ske hel­bred.

Syg af en­som­hed

For­ske­re, bl.a. Jo­hn C. Ca­ciop­po, der er pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi og neu­rovi­den­skab fra Chi­ca­go Uni­ver­si­tet, for­kla­rer, at vo­res krop og hjer­ne går i en slags alarm­til­stand, når vi står uden­for fa­el­les­ska­bet. Det har va­e­ret en liv­stru­en­de si­tu­a­tion i vo­res ik­ke så fjer­ne for­fa­ed­res tid, og selv om vi i dag har et sam­fund, hvor man sag­tens kan over­le­ve ale­ne, så er vi men­talt ik­ke klar til det.

»Krop­pen re­a­ge­rer på en­som­hed. Den op­fat­ter det som en stress-si­tu­a­tion, hvor vi kon­stant skal va­e­re på vagt. Det er ik­ke et pro­blem i kor­te­re tid, og al­le men­ne­sker har tids­punk­ter, hvor de fø­ler sig en­som­me. Men bi­der fø­lel­sen af at va­e­re so­ci­alt iso­le­ret sig fast, kan vi bli­ve al­vor­ligt sy­ge,« si­ger Chris MacDonald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.