Han lø­ber på ta­ge­ne

An­ders Hjorth de­bu­te­rer med en selv­bi­o­gra­fisk roman om OCD. En god og barsk begyndelse

BT - - BOG-FIX - Sø­ren Kas­se­be­er

Det var den,« skri­ver An­ders Hjort.

De­butan­ten forta­el­ler sin in­di­mel­lem bar­ske hi­sto­rie med en uklyn­ken­de, jour­na­li­stisk li­ge­frem­hed og dis­po­ne­rer sin forta­el­ling sik­kert med dens nu­ti­der, for­ti­der og frem­ti­der. Som her:

»Tid­li­ge­re det år skul­le jeg da­ek­ke film­festi­va­len i Can­nes sam­men med en ra­ek­ke an­dre dan­ske jour­na­li­ster. Jeg var der i to uger og faldt i snak med en af repor­ter­ne fra en kon­kur­re­ren­de avis. Vi tal­te om ri­tu­a­ler og ru­ti­ner om­kring vo­res ar­bej­de, men i lø­bet af sam­ta­len be­gynd­te repor­te­ren, som var lidt ae­l­dre end mig, at forta­el­le om sin egen per­son­li­ge over­tro. Det vi­ste sig, at han led af døds­angst, og at han gen­nem fle­re år hav­de va­e­ret i be­hand­ling«. El­ler som her: »En dag, da jeg våg­ne­de, lang tid ef­ter, hav­de jeg ik­ke la­en­ge­re lyst til at spi­se mor­gen­mad. I ste­det kør­te jeg di­rek­te ind på avi­sen. Jeg var så tra­et, at jeg na­e­sten ik­ke kun­ne åb­ne øj­ne­ne. I et par ti­mer sad jeg på redaktionen, uden at kun­ne fo­re­ta­ge mig no­get som helst, og så meld­te jeg mig syg.«

Ek­semp­ler­ne da­ek­ker na­ep­pe over en form og stil, som man vin­der lit­te­ra­e­re pri­ser for, men der er og­så no­get vel­gø­ren­de over en roman, der ik­ke vil an­det end ’blot’ forta­el­le en hi­sto­rie i klar tekst. Som ik­ke rum­mer bi­be­tyd­nin­ger, un­der­tek­ster, an­tyd­nin­ger, skjul­te lit­te­ra­e­re hen­vis­nin­ger, men som, om man så må si­ge, hvi­ler i sig selv, selv om jeg-forta­el­le­ren, som det tur­de va­e­re frem­gå­et, ab­so­lut ik­ke al­tid selv har gjort det.

Om An­ders Hjorth har fle­re ro­ma­ner i sig, det må vi se. Ho­ved­sto­len er brugt op, der skal an­dre em­ner på ba­nen og blok­ken. Lad os hå­be det bed­ste. Den bar­ske begyndelse er i hvert fald en god begyndelse. Han lø­ber på ta­ge­ne om nat­ten.

An­ders Hjorth.Si­der: 190. 259 kr. By­ens For­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.