M

BT - - BOG-FIX -

ed ro­ma­nen ’Han lø­ber på ta­ge­ne om nat­ten’, de­bu­te­rer den 41-åri­ge jour­na­list An­ders Hjorth, med en hi­sto­rie om sig selv.

Hans livs­hi­sto­rie er us­a­ed­van­lig, for han har OCD i en grad, som vist kun kan kal­des sva­er, det er ik­ke kun nog­le en­kel­te ting, der ba­re skal va­e­re på en helt be­stemt må­de, hvis ang­sten skal hol­des ne­de el­ler va­ek – det er i de va­er­ste pe­ri­o­der fle­re hund­re­der. Jinx kal­der An­ders Hjorth de tvangs­n­eu­ro­ti­ske stopklod­ser, som pra­e­ger og ha­em­mer hans liv. At der så og­så sy­nes at va­e­re op­lag­te for­kla­rin­ger på den hårdt pla­ge­de mands tvang­stan­ker frem­går af ro­ma­nen, hvis ho­ved­per­son og jeg-forta­el­ler som barn var ind­lagt utal­li­ge gan­ge med en ma­ve­li­del­se, for ik­ke at ta­le om an­dre per­son­li­ge tra­ge­di­er. Sam­men­ha­en­gen er ty­de­lig – na­er­mest over­ty­de­lig.

»I køk­ke­net drak jeg mor­genkaf­fe, rød Nescafé. Jeg put­te­de to nøj­ag­tig top­pe­de te­ske­ful­de i kop­pen, ha­eld­te ma­elk i og stil­le­de kar­to­nen til­ba­ge på den fa­ste plads, til ven­stre i kø­le­ska­bet. Ved si­den af el­ko­ge­ren stod min køk­ken­rul­le­hol­der. Jeg rev for­sig­tigt et styk­ke pa­pir af og kon­trol­le­re­de, at køk­ken­rul­len var pla­ce­ret kor­rekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.