’Jeg er vild med DRs ’Bed­rag’

TV2s ba­de­ho­tels-stjer­ne Ul­la Vej­by går til DR1-kon­kur­ren­ten bå­de for at hø­re ra­dio og se god un­der­hold­ning

BT - - BOG-FIX - Ud­dan­net: Gift: Børn: Bor: Ak­tu­el: Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser

to år. • I Kø­ben­havn. • Som stu­epi­gen ’Edith’ i TV2-se­ri­en ’Ba­de­ho­tel­let’. »Jeg lyt­ter me­get til ta­le-ra­dio på P1 – i køk­ke­net der­hjem­me. Mi­ne fa­vo­rit­ter er bl.a. ’Film­land’, ’Ver­den iføl­ge Gram’ og alt om lit­te­ra­tur og kul­tur. Det er me­get in­spi­re­ren­de.« »Jeg bli­ver al­drig tra­et af san­ge­r­in­den Nina Si­mo­ne. Hun har en fan­ta­stisk stem­me. Uan­set hvil­ken sang hun syn­ger, gør hun san­gen til sin egen. Hun er en fan­ta­stisk og kom­pro­mis­løs for­tol­ker.« »Den nye Star Wars-film ’The For­ce Awa­kens’. Jeg var vild med de tre før­ste film, men har sta­dig ik­ke set de så­kald­te prequels (en film, der be­skri­ver be­gi­ven­he­der og per­so­ner fra de tid­li­ge­re film, men som skal fo­re­stil­le at fo­re­gå før ho­ved­va­er­ket, red.). Den nye film er fan­ta­stisk. Den ram­mer to­nen. Og for­mår sam­ti­dig at sen­de hils­ner til de ori­gi­na­le af­snit.« »Da jeg var lil­le, så jeg of­te ’Ør­ne­bor­gen’ sam­men med min bror. Det er en gam­mel krigs­film med bl.a. Ri­chard Bur­ton og Cl­int Eastwood. Den kan jeg sta­dig se gang på gang. Mu­sik­ken, stem­nin­gen – det he­le er per­fekt.« »Da vi var på fe­rie i Ber­lin, stød­te vi på et fan­ta­stisk ga­de­band, der hed ’Ru­pert’s Kit­chen’. De spil­le­de funk-disko med bla­e­se­re og det he­le. Jeg el­sker bla­e­se­re. Vi køb­te de­res cd, der desva­er­re var død­syg. De var me­get bed­re på ga­de­plan.« »Da jeg gik i gym­na­si­et, så jeg Ca­e­ci­lie Nor­by på Brand­b­jerg Højsko­le. Det var fan­ta­stisk. Li­ge­som Nina Si­mo­ne er Nor­by en fan­ta­stisk for­tol­ker. Hun har et unikt na­er­va­er og en fan­ta­stisk kon­takt til pu­bli­kum.« »Jeg er vild med DR1s ’Bed­rag’. Jeg ved godt, at det op­fat­tes som vo­res (’Ba­de­ho­tel­let’, red.) kon­kur­rent. Men det er en fan­ta­stisk hi­sto­rie. Jeg el­sker, at de har så man­ge nye, un­ge sku­e­spil­le­re med.« »Sport. Det er sim­pelt­hen så ke­de­ligt. Det mest ke­de­li­ge – må va­e­re her­re­hånd­bold. Jeg ved godt, at det vil gø­re mig upo­pu­la­er. Men det er sim­pelt­hen så lang­somt. Så kan jeg trods alt bed­re li­de kvin­de­hånd­bold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.