Brø­let Far­lig med­lø­ber

BT - - NYHEDER -

KUND­BY-SA­GEN kan gi­ve pre­sti­ge, så sprin­ger han til med det sam­me uden at ta­en­ke sig om,« for­tal­te ven­nen, som ud­tal­te sig på be­tin­gel­se af ano­ny­mi­tet. Ek­stre­me bil­le­der Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kon­ver­te­re­de den 24-åri­ge mand til is­lam, ef­ter han hav­de af­so­net en la­en­ge­re fa­engsels­straf for rø­ve­ri og vold.

På en nu luk­ket Fa­ce­book-pro­fil har den 24-åri­ge tid­li­ge­re delt fle­re ek­stre­me bil­le­der. På et tids­punkt del­te han et bil­le­de af en sort lø­ve, der of­te bru­ges af Is­la­misk Stat sam­men med or­de­ne ’at rej­se sig som en lø­ve og ka­em­pe mod de van­tro.’

Og­så et bil­le­de, hvor den sig­te­de po­se­rer med en kniv, som hol­des op for­an et bil­le­de af Ah­med Ak­ka­ri, fandt vej til Fa­ce­book-si­den.

Den 24-åri­ge blev ved grund­lovs­for­hø­ret fre­dag va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 9. fe­bru­ar, og han skal sid­de i iso­la­tion til 26. ja­nu­ar.

Hans for­sva­rer Mi­cha­el Al­strup Kri­sten­sen op­ly­ser, at hans kli­ent har an­ket ken­del­sen om va­re­ta­egts­fa­engs­ling samt be­slut­nin­gen om, at han skal va­e­re iso­la­tions­fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.