Turi­ster og ho­tell

BT - - NYHEDER -

TER­ROR at ho­tel­ler er ble­vet til op­lag­te mål for ter­r­o­ri­ster, som kan spre­de frygt i man­ge lan­de på sam­me tid.

»Ho­tel­ler er nog­le af de blø­de­ste mål du kan fo­re­stil­le dig, og det er sam­ti­dig dér, hvor du ram­mer så bredt som mu­ligt. Det er en til­ba­ge­ven­den til den stra­te­gi, der hand­ler om at slå så man­ge men­ne­sker ihjel som mu­ligt i ét hug. Og ger­ne fra så man­ge for­skel­li­ge na­tio­ner som mu­ligt,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Og an­gre­be­ne ska­ber ik­ke kun død, frygt og lem­la­e­stel­se, men kan lam­me lan­de­ne øko­no­misk.

»Og så er der og­så den an­den ef­fekt, at hvis du ram­mer ho­tel­ver­de­nen, så er der og­så stor sand­syn­lig­hed for, at du kan ram­me lan­det øko­no­misk i for­hold til ind­ta­eg­ter fra turi­ster og til­rej­sen­de.

Ter­ror går ud på at ska­be så me­get frygt, som du over­ho­ve­det kan. Man kan groft sagt si­ge, at det er fem pro­cent bang, død og øde­la­eg­gel­se – og 95 pro­cents frygt.

Det er det sig­nal, de vil sen­de ud til re­sten af ver­den med de­res ter­r­or­an­greb: Det kan ram­me mig, uan­set hvor jeg er, og uan­set hvil­ken tros­ret­ning og et­nisk grup­pe jeg til­hø­rer. Og uan­set om jeg er sort el­ler hvid, og hvil­ken al­der el­ler køn jeg har,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen. Vis agt­på­gi­ven­hed Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen op­for­drer dog til, at vi ik­ke la­der os skra­em­me, selv om ter­r­o­ri­ster går må­l­ret­tet ef­ter turi­ster og ho­tel­ler.

»Ver­den er uro­lig, og man skal al­tid va­e­re agt­på­gi­ven­de. Jeg vil op­for­dre dan­ske­re til ik­ke at la­de ter­r­o­ri­ster be­slut­te, hvor­dan vi skal le­ve vo­res liv. Vi er i krig mod for­skel­li­ge grup­per, som ha­der vo­res må­de at le­ve på, og de skal ik­ke ha­ve lov til at be­stem­me over os. Der­for me­ner jeg sta­dig­va­ek, at vi fort­sat skal ar­bej­de for at kom­me rundt at se ver­den, hand­le med lan­de­ne, men vi skal na­tur­lig­vis va­e­re agt­på­gi­ven­de,« si­ger mi­ni­ste­ren til BT.

Fle­re na­tio­ner ver­den over for­døm­mer ter­r­or­an­gre­bet. Bl.a. kal­der Frank­rigs pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de det et ’mod­by­de­ligt og fejt an­greb’, og den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Bur­ki­na Fa­so føl­ger trop med et ’me­nings­løst an­greb mod uskyl­di­ge men­ne­sker’.

23

10

AN­TAL DØ­DE: Ved an­gre­bet i ho­ved­sta­den Ou­a­ga­dou­gou i Bur­ki­na Fa­so tog be­va­eb­ne­de ma­end et ukendt an­tal men­ne­sker som gids­ler på et ho­tel og ka­si­no. 126 gids­ler blev løsladt, men mindst 23 per­so­ner med na­e­sten li­ge så man­ge na­tio­na­li­te­ter mi­ste­de li­vet un­der an­gre­bet.

- to af dem var kvin­der.

En fre­dag af­ten blev ho­tel Bel­la Vis­ta i egyp­ti­ske Hurg­ha­da an­gre­bet. To ma­end an­greb og sår­e­de re­stau­rant­ga­e­ster med at­trap­vå­ben og små kni­ve, men blev kort ef­ter skudt og dra­ebt af sik­ker­heds­folk og ho­tel­lets po­li­ti­mand. Da­gen før for­søg­te to ger­nings­ma­end på mo­tor­cy­kel i ho­ved­sta­den Kairo at dra­e­be turi­ster, da de skød mod folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.