Er un­der an­greb

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk Stat, og­så kendt som ISIL, ISIS el­ler IS, er en sunni­mus­lim­sk ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, som ka­em­per for at op­ret­te et is­la­misk ka­li­fat i Mel­le­mø­sten. Is­la­misk Stat har sit op­hav i en ra­ek­ke sunni­mus­lim­ske op­rørs­grup­per, der op­stod ef­ter in­va­sio­nen af Irak 2003, og var op­rin­de­ligt en irakisk gren af al-Qa­e­da. IS’ mål er at op­ret­te en is­la­misk stat un­der et ka­li­fat og gå til­ba­ge til le­ve­for­men, som da pro­fe­ten Mo­ham­med le­ve­de. De me­ner, der kun er én må­de at va­e­re mus­lim på. Og det in­klu­de­rer hen­ret­tel­ser, af­hug­ning af le­gem­s­de­le og sla­ve­ri. Al-Qa­e­da står bag glo­bal ter­r­o­ris­me ret­tet mod isa­er USA og de ara­bi­ske al­li­e­re­de, pri­ma­ert Sau­diAra­bi­en. Al-Qa­e­da blev etab­le­ret af Osama bin La­den om­kring 1988-89 i for­bin­del­se med af­slut­nin­gen på de af­g­han­ske muja­he­di­ners kamp mod Sov­je­tu­ni­o­nen, og grup­pen har va­e­ret ak­tiv i den sy­ri­ske bor­ger­krig fra 2011. Al-Qa­e­da vil smi­de jø­de­r­ne ud af Is­ra­el og gø­re lan­det til en pa­la­esti­nen­sisk stat. Des­u­den skal USA og an­dre ve­st­li­ge lan­de tra­ek­ke de­res trop­per ud af mus­lim­ske lan­de. Li­ge­som de ara­bi­ske le­de­re skal af­sa­ett­tes og er­stat­tet af is­la­mi­ske le­de­re, som ind­fø­rer sha­ri­a­lov. Grup­pe­rin­ger­ne ta­ger af­stand fra hin­an­den, for­di IS vil ha­ve me­re magt. IS er be­skre­vet som me­re brutal, gør brug af me­re rå vold og er langt me­re fjendt­lig over for shi­amus­li­mer end al-Qa­e­da. IS hen­ret­ter mod­stan­de­re – po­li­ti­ske, et­ni­ske som re­li­gi­øse. Ide­o­lo­gi­en er dog den sam­me. Glo­bal ji­had, og­så kal­det hel­lig krig, med stra­e­ben ef­ter et sha­ri­asty­ret om­rå­de, der om­fat­ter he­le den is­la­mi­ske ver­den. Kil­de: Ritzau, Den Sto­re Dan­ske,

Fak­ta­link

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.