Sy­ri­ske sy­s­ler i køk­ke­net

BT - - NYHEDER -

IND­KVAR­TE­RING Det kan va­e­re sva­ert at sa­et­te sig ind i, hvor­dan det er at flyg­te fra sit hjem­land og skul­le la­e­re en helt ny kul­tur og et helt nyt sprog. Så­dan har det va­e­ret for 29-åri­ge Ra­mi Al Har­foush og de man­ge an­dre flygt­nin­ge, der er kom­met til Dan­mark i den sid­ste tid.

Ra­mi Al Har­foush har si­den au­gust bo­et i Roskil­de sam­men med Jens og Ca­mil­la La­et­gaard og de­res to pi­ger Kaysa og Myn­te, og ind­går som en del af fa­mi­li­en. Idéen om at la­de en flygt­ning bo un­der sam­me tag ko­ste­de kun få over­vej­el­ser.

»Det lå os na­tur­ligt at hja­el­pe, for på de rej­ser, vi har va­e­ret på, har vi mødt stor ga­est­fri­hed, så kun­ne vi jo og­så gi­ve lidt igen,« si­ger Jens La­et­gaard.

Jens La­et­gaard la­e­ste i Tand­la­e­ge­bla­det om Ra­mi, der på det tids­punkt bo­e­de i Favrskov Kom­mu­ne, der lig­ger nord for Aar­hus. Jens La­et­gaard kon­tak­te­de Roskil­de Kom­mu­ne om det var mu­ligt at få Ra­mi her­til. Roskil­de Kom­mu­ne vil­le ger­ne på­ta­ge sig an­sva­ret for in­te­gra­tio­nen, men kun­ne ik­ke ga­ran­te­re ham et sted at bo, da kom­mu­nen kun kan be­ta­le 2.100 kro­ner om må­ne­den for en bo­lig til flygt­nin­ge.

Der­for til­bød fa­mi­li­en La­et­gaard at Ra­mi kun­ne bo hos dem, og ef­ter en par we­e­kend­be­søg med over­nat­ning fandt beg­ge par­ter hur­tigt ud af, at det fun­ge­re­de. Fa­mi­li­en hav­de dog en ra­ek­ke over­vej­el­ser in­den da, nem­lig om to kul­tu­rer vil­le kun­ne fun­ge­re sam­men.

»Vi hav­de da vo­res for­dom­me, men li­ge så snart vi mød­te Ra­mi, fandt vi ud af, at vo­res kul­tur­for­skel­le var mar­kant min­dre, end vi hav­de fo­re­stil­let os,« si­ger Jens La­et­gaard. En del af fa­mi­li­en Jens La­et­gaard har to pi­ger på ot­te og el­le­ve år, der i før­ste om­gang ik­ke var helt gla­de ved tan­ken om, at en per­son, de ik­ke kend­te, skul­le bo i sam­me hus som dem.

»I be­gyn­del­sen var jeg ik­ke så glad for, at Ra­mi skul­le bo hos os. Det hav­de jeg ik­ke lyst til, for jeg kend­te ham ik­ke, han var frem­med, og jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.