’Ven­stre er i frit fald’

BT - - NYHEDER -

SPLIT­TEL­SE Ven­stre-re­ge­rin­gens ud­la­en­din­gepo­li­tik før­te lør­dag til, at end­nu en fol­ke­valgt po­li­ti­ker for­la­der par­ti­et. Mi­cha­el Gat­ten, der sid­der i Kø­ben­havns Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion, har meldt sig ind hos De Ra­di­ka­le.

Han er den tred­je fol­ke­valg­te, der fo­re­ta­ger det skift på un­der en må­ned. Det mest pro­mi­nen­te Ven­stre-med­lem, som har skif­tet par­ti, er eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren Jens Ro­h­de.

Ven­stres tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Bir­t­he Rønn Hor­n­bech er be­kym­ret for ud­vik­lin­gen, og hun me­ner, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) må ta­ge pro­ble­met al­vor­ligt.

»Jeg sy­nes, det be­gyn­der at lig­ne et par­ti i frit fald. Jeg me­ner, Lars Løk­ke Ras­mus­sen må lyt­te til det, der er be­grun­del­sen – og som vi er en stor del i og uden for Ven­stre, der si­ger – nem­lig at vi ik­ke kan fø­re den men­ne­skefjend­ske flygt­nin­gepo­li­tik, vi gør nu,« si­ger Bir­t­he Rønn Hor­n­bech til TV2.

»Lars bli­ver nødt til at lyt­te – bå­de til bag­lan­det og til an­dre. Det nyt­ter ik­ke no­get, at Ven­stre tror, man kan over­ha­le Dansk Fol­ke­par­ti høj­re om, for hver gang Ven­stre ska­er­per to­nen og po­li­tik­ken, kra­e­ver Dansk Fol­ke­par­ti ba­re me­re,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.