’In­den jeg ud­ta­ler mig og re­ge­rin­gen, er det nok be Vil du rin­ge?’

BT - - NYHEDER -

Den for­gang­ne uge var dra­ma­tisk for le­de­ren af Li­be­ral Al­li­an­ce, An­ders Samu­el­sen. Han tru­e­de med at va­el­te Ven­stre-re­ge­rin­gen - bå­de i in­ter­ne sms’er og of­fent­ligt - og var af sam­me grund i mas­sivt me­di­e­fo­kus. Men han hav­de og­så tid til at gå til fest, lø­be­tra­e­ne, forta­el­le anek­do­ter til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og sa­et­te sig ind i is­la­mis­mens myste­ri­er. BT har bedt An­ders Samu­el­sen be­ret­te om sin uge i dag­bogs­form.

1. au­gust 1967 i Hor­sens. Søn af tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem Ole Samu­el­sen og hus­hold­ning­s­la­e­rer An­na Holm.

To søn­ner. Bror til Met­te Bo­ck, med­lem af Fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce. Var med til at stif­te Ny Al­li­an­ce i 2007. Par­ti­et blev til Li­be­ral Al­li­an­ce i 2008, og Samu­el­sen blev for­mand i 2009. Par­ti­et har i dag 13 man­da­ter i Fol­ke­tin­get. Man­da­ter­ne er af­gø­ren­de for, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen er stats­mi­ni­ster.

med en frisk lil­le lø­be­tur på 4-5 km. Det er mit prin­cip at lø­be, in­den jeg våg­ner or­dent­ligt. Det ga­el­der om at få det over­stå­et, in­den jeg over­ta­ler mig selv til at la­de va­e­re. Min yng­ste søn på 19 og hans ka­e­re­ste har over­nat­tet, og han skal i sko­le. Jeg får lidt kaf­fe og en smoo­t­hie, la­e­ser mail, og får den dag­li­ge over­sigt over, hvad der er sket, fra vo­res pres­se­af­de­ling. Jeg ta­ger et smut ud og be­sø­ger min sto­re­sø­ster Met­te Bo­ck. Hun bor kun to km va­ek. Jeg rin­ger til vo­res po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll og snak­ker da­gen igen­nem med ham. Det gør jeg hver mor­gen. Det vir­ker som en ro­lig og til­for­la­de­lig mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.