Sne i for­r­u­den ko­ste­de P-bø­de

BT - - NYHEDER -

FROST og­så no­get over­ra­sket, da par­ret ef­ter fo­re­stil­lin­gen kom til­ba­ge til en bil med en bø­de i for­r­u­den.

Bø­den vi­ste si­ge nem­lig at va­e­re en p-bø­de med på­skrif­ten om, at pbil­let­ten ik­ke var syn­lig i for­r­u­den. Kon­trol­lø­ren var sta­dig i na­er­he­den, og Ste­en De­van­ti­er spurg­te, om han ik­ke ba­re kun­ne ha­ve bør­stet sne­en va­ek. Men kon­trol­lø­rens svar var blot, at han ik­ke hav­de pligt til at bør­ste sne va­ek fra ru­den. Kla­ge­de til sel­ska­bet Det svar gjor­de Ste­en De­van­ti­er sur. Han tog der­for bil­le­der af sin bil og p-bil­let og ind­send­te en kla­ge til sel­ska­bet Apcoa, der stod for at ud­skri­ve bø­den.

»Hvis det er nor­mal pro­ce­du­re hos dem, så kan de­res kon­trol­lan­ter jo ba­re ud­skri­ve bø­der på stri­be, når det er sne­vejr,« si­ger Ste­en De­van­ti­er til År­hus Stift­s­ti­den­de.

År­hus Stift­s­ti­den­de har ef­ter­føl­gen­de hen­vendt sig til Apcoa, og ef­ter at avi­sen er gå­et ind i sa­gen, har sel­ska­bets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­cha­el Chri­sten­sen an­nul­le­ret Ste­en De­van­ti­ers bø­de.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt det er al­men prak­sis, at sel­ska­bet ud­skri­ver bø­der, når ru­der­ne er da­ek­ket af sne, sva­rer di­rek­tø­ren føl­gen­de:

»Vo­res par­ke­rings­ser­vi­ce­me­d­ar­bej­der fulg­te ik­ke vo­res ret­nings­linjer, og net­op der­for er kon­trol­ge­by­ret an­nul­le­ret. Vo­res par­ke­rings­ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re er ik­ke in­stru­e­ret i at ren­gø­re for­r­u­den for sne. Så kan for­r­u­den ik­ke kon­trol­le­res pga. sne, må kon­trol und­la­des.«, ly­der di­rek­tø­rens svar til den jy­ske avis.

Der har tid­li­ge­re va­e­ret fle­re lig­nen­de til­fa­el­de, hvor bi­li­ster har kla­get over, at de har få­et bø­der fra Apcoa Par­king, selv om de hav­de løst p-bil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.