Stuuur stuuur frem­tid

BT - - NYHEDER -

hel mas­se reg­ler, som bli­ver pres­set ned over ho­ve­d­er­ne på os. Vi har for ek­sem­pel haft en fuld­tids­an­sat til ude­luk­ken­de at sik­re, at alt er i or­den i for­hold til di­ver­se god­ken­del­ser om brand­sik­ring, vand, el osv. Og så bli­ver det hel­ler ik­ke gjort let­te­re af, at kom­mu­ner­ne ryk­ker os la­en­ge­re og la­en­ge­re ud på lan­det,« si­ger Dawid Ben­neweis. Han til­fø­jer: »2015 har va­e­ret min og min søsters før­ste sa­e­son i spid­sen for Cir­kus Ben­neweis. Og vi må ba­re kon­sta­te­re, at folk med ti­den har aen­dret syn på cir­kus. Jeg kan hu­ske, hvor man­ge men­ne­sker der kom til fo­re­stil­lin­ger­ne for ba­re fem år si­den, men så­dan er det ba­re ik­ke me­re. Det er no­get helt an­det i dag, hvor ud­bud­det af al­le mu­li­ge an­dre ting er vok­set. Vi har måt­tet af­ly­se re­kord-man­ge fo­re­stil­lin­ger i lø­bet af sa­e­so­nen på grund af vej­ret og for dår­li­ge plad­ser, og det er selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt. Men Na­dia og jeg er ik­ke ty­per, som si­ger, at det er ski­de-synd for os.«

Tvil­lin­ge­par­ret kan end­nu ik­ke løf­te slø­ret for, hvad det er, der bli­ver Ben­neweis’ show an­no 2017. Men der ar­bej­des med sa­gen, for­sik­rer de.

»Det er me­ga hårdt ar­bej­de at dri­ve cir­kus. Og­så end­nu hår­de­re end jeg hav­de tro­et. Men min for­ce er, at jeg kom­mer ude­fra og har ar­bej­det med lys og lyd, hvor man skal pra­este­re hver ene­ste dag. Det sam­me ga­el­der cir­kus. Jeg tror på, at løs­nin­ger­ne er der­u­de. Man kan sam­men­lig­ne de to bran­cher på man­ge må­der,« si­ger Dawid Ben­neweis.

Sa­e­so­nen 2017 vil vi­se, hvil­ken vej det går for det tra­di­tions­ri­ge Cir­kus Ben­neweis. Og om fa­mi­li­ens og den nye ge­ne­ra­tions bra­en­den­de øn­ske og håb om en stuuur, stuuur frem­tid bli­ver op­fyldt. Di­a­na Ben­neweis stop­pe­de som cir­kus­di­rek­tør i 2015 og over­drog for­ret­nin­gen til si­ne børn, tvil­lin­ger­ne Dawid og Na­dia Ben­neweis. De blev født den 13. juli 1987 - sam­men dag som Cir­kus Ben­neweis fyld­te 100 år. De er vok­set op i cir­kus, men har ef­ter råd fra de­res mor og­så ta­get en ud­dan­nel­se ved si­den af. Na­dia er ud­dan­net i kom­mu­ni­ka­tion og per­for­man­ce de­sign og Dawid i ly­dog lys­tek­nik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.