SÅ­DAN KØ­BER DU BOWIE

BT - - NYHEDER -

MUSIKGUIDE David Bowie dø­de i søn­dags. Men mu­sik­ken le­ver vi­de­re og top­per nu hit­lis­ter­ne overalt i ver­den. Men det kan va­e­re sva­ert at gen­nem­skue, hvil­ke al­bum der for al­vor er va­erd at in­ve­ste­re i. Her gi­ver BT en hja­el­pen­de hånd. En­hver hardco­re Bowie-fan som un­der­teg­ne­de vil på­stå, at der fin­des no­get godt på samt­li­ge 26 of­fi­ci­el­le ud­gi­vel­ser. Men sand­he­den er selv­føl­ge­lig, at nog­le er bed­re end an­dre. En tom­mel­finger­re­gel er, at man al­tid skal fin­de den ny­e­ste ud­ga­ve. David Bowies al­bum er nem­lig ble­vet ge­nud­gi­vet et utal af gan­ge. Of­te med in­ter­es­san­te ek­stra-san­ge. Og hver gang med for­bed­ret lyd - Så­kaldt re­ma­ste­ring.

De ek­stra go­de ver­sio­ner ko­ster nog­le gan­ge lidt me­re. Men det er pen­ge­ne va­erd. Sam­men med nog­le af ver­dens bed­ste mu­si­ke­re og pro­du­ce­re som Bri­an Eno og To­ny Vi­scon­ti for­søg­te Bowie nem­lig al­tid at gi­ve si­ne lyt­te­re den bedst mu­li­ge so­ni­ske op­le­vel­se.

Li­ve-al­bum og pira­tud­gi­vel­ser er to an­dre sto­re ka­pit­ler i ka­ma­e­leo­nens kar­ri­e­re, men her kon­cen­tre­rer vi os om de 26 ho­ved­va­er­ker.

De uund­gå­e­li­ge (dem skal du ha­ve):

THE RISE AND FALL OF ZIG­GY STAR­DUST AND THE SPI­DERS FROM MARS, 1972 ****** Der er ik­ke én ba­re til­na­er­mel­ses­vis dår­lig sang på Bowies gen­nem­brud­sal­bum. Og kom­bi­na­tio­nen af David Bowies sult­ne me­lo­di­er og spra­eng­far­li­ge tek­ster og gu­i­ta­rist Mick Ron­sons fan­ta­sti­ske ar­ran­ge­men­ter og eks­plo­si­ve gu­i­tar­spil gør al­bum­met til en udø­de­lig klas­si­ker.

Bed­ste sang: ’Fi­ve Years’ (’Zig­gy Star­dust’) HUNKY DORY, 1972 ****** Ud­gi­vet sam­me år som Zig­gy. Ban­det er end­nu in­takt. Og Bowies kom­po­si­tio­ner ble­ver me­re og me­re saeregne og per­son­li­ge. Han hyl­der gam­le me­stre som Bob Dylan og An­dy Wa­hol. Og sam­ti­dig vi­ser han vej­en frem med mester­va­er­ker som ’Can­ges’, ’Oh, You Pret­ty Thin­gs’ og ’Qu­i­ck­s­and’

Bed­ste sang: Li­fe on Mars.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.