Se­an Penn for­try­der in­ter­view med me­xi­kansk narko­kon­ge

BT - - NYHEDER -

KAR­TEL Sku­e­spil­le­ren Se­an Penn er ble­vet til­skre­vet en stor del af ae­ren for, at me­xi­can­ske spe­ci­alstyr­ker kun­ne på­gri­be den ef­ter­søg­te narko­ba­ron Jo­aquin ’El Cha­po’ Guz­man. Men i mod­sa­et­ning til hvad man el­lers kun­ne for­ven­te, gla­e­der Penn sig ik­ke over at ha­ve va­e­ret med­vir­ken­de til, at en af ver­dens mest ef­ter­søg­te for­bry­de­re igen er i myn­dig­he­der­nes va­re­ta­egt.

»Jeg for­try­der det for­fa­er­de­ligt. Jeg for­try­der, at he­le dis­kus­sio­nen om den­ne ar­ti­kel ig­no­re­rer for­må­let, der var at bi­dra­ge til dis­kus­sio­nen om kri­gen mod narko­ti­ka. Min ar­ti­kel har fejl­et,« sag­de ’Mystic Ri­ver’stjer­nen til 60 Mi­nu­tes iføl­ge bri­ti­ske The Mir­ror. Fejl­ag­tig myte Penn var ta­get til Me­xi­co for at in­ter­viewe Guz­man for Rol­ling Sto­ne Ma­ga­zi­ne.

Iføl­ge de me­xi­can­ske myn­dig­he­der brag­te det dem på spo­ret af kar­tel-le­de­ren, som det ame­ri­kan­ske narkopoliti be­trag­ter som end­nu me­re magt­fuld end den co­lom­bi­an­ske tid­li­ge­re narko­kon­ge Pablo Esco­bar.

55-åri­ge Penn kal­der dog selv spe­ku­la­tio­ner­ne om hans rol­le for fejl­ag­ti­ge.

»Der er den­ne myte, der er, at mit og mi­ne kol­le­gers mø­de med ’El Cha­po’ var es­sen­ti­elt for at fan­ge ham. Vi mød­te ham den 2. ok­to­ber, man­ge uger før, på et sted, der ik­ke var i na­er­he­den af, hvor han blev fan­get,« forta­el­ler Penn.

»Her er det, vi ved. Vi ved, at den me­xi­can­ske re­ge­ring føl­te sig yd­my­get over, at an­dre fandt ham, før de gjor­de. Men der var ik­ke no­gen, der fandt ham før dem. Vi er ik­ke klo­ge­re end det ame­ri­kan­ske narkopoliti el­ler den me­xi­can­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste.«

Om Se­an Penn gør klogt i at di­stan­ce­re sig fra sin rol­le i an­hol­del­sen af en af ver­dens far­lig­ste ma­end, er sva­ert at si­ge. Sku­e­spil­le­ren in­si­ste­rer dog selv på, at han ik­ke fø­ler sig tru­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.