Pers­brandt ta­ler ud om mis­brug

BT - - NYHEDER -

var ba­re en fa­est­ning, man mu­re­de sig selv in­de i,« forta­el­ler han iføl­ge sven­ske Af­ton­bla­det. Kunst kra­e­ver ro Tva­er­ti­mod på­pe­ger stjer­nen, der er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med bipo­lar li­del­se ty­pe 2, at det kra­e­ver ro at kun­ne ud­fol­de sig kre­a­tivt.

»Hvis man skal si­ge no­get klogt om det ska­ben­de og det kre­a­ti­ve kon­tra det de­struk­ti­ve, så har de in­tet na­ev­ne­va­er­digt at gø­re med hin­an­den. Al­le de sto­re, jeg ken­der, og med det me­ner jeg sto­re på ver­dens­plan, som har haft pro­ble­mer og har skabt no­get, de har få­et ro på. En­ten i hjer­tet el­ler ska­bel­sen,« forta­el­ler han.

Det, Pers­brandt gla­e­der sig mest over ved at ha­ve ta­get et op­gør med sit mis­brug, er dog, at han en­de­lig har få­et fa­mi­li­e­li­vet til­ba­ge på skin­ner.

»Jeg har al­tid vil­let de­le mit liv med en fa­mi­lie, og det gør jeg jo nu. Og det har jeg al­tid øn­sket, men der har va­e­ret så­dan et for­ban­det ka­os i mit liv,« af­slut­ter Pers­brandt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.