Stop­per 600 bri­ti­ske ji­ha­di­ster

BT - - NYHEDER -

HEL­LIG KRIG Om­kring 600 bri­ti­ske hel­li­ge kri­ge­re er ble­vet brem­set i at kom­me til Sy­ri­en for at slut­te sig til ek­stre­mist­grup­pen Is­la­misk Stat og an­dre ji­ha­dist­grup­per. Det med­del­te den bri­ti­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Phi­lip Ham­mond lør­dag.

Om­kring 800 er kom­met over gra­en­sen si­den 2012, og halv­de­len af dem me­nes fort­sat at op­hol­de sig i det krigs­haer­ge­de land, sag­de Ham­mond i kom­men­ta­rer, der blev of­fent­lig­gjort i de bri­ti­ske avi­ser The Gu­ar­di­an og The Daily Te­le­graph. Iføl­ge Ham­mond er an­tal­let af bri­ter, der er ble­vet stand­s­et i Tyr­ki­et, ste­get, for­di sty­ret i Anka­ra på ny vur­de­rer trus­ler mod lan­det fra ek­stre­mist­grup­pen Is­la­misk Stat. Han sag­de, at et sam­ar­bej­de mel­lem Lon­don og Anka­ra spil­le­de en va­e­sent­lig rol­le. Ved si­den af de uden­land­ske luf­tan­greb sa­et­ter det IS’ le­del­se i ho­ved­kvar­te­ret i Raqqa un­der pres, at ji­ha­di­ster, der øn­sker at slut­te sig til IS, bli­ver for­hin­dret i de­res fore­ha­ven­de, hed det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.