VI­DEN­SKAB.DK Fed­me­o­pe­re­re­de får bi­virk­nin­ger

BT - - NYHEDER -

Ma­ve­s­mer­ter, tra­et­hed og gal­de­sten er nog­le af de symp­to­mer, som man­ge op­le­ver ef­ter at ha­ve få­et fo­re­ta­get en fed­me­o­pe­ra­tion. Det vi­ser et nyt stu­die fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Fak­tisk er det helt op imod 89 pro­cent af de men­ne­sker, der får en ga­stric by­passo­pe­ra­tion, som op­le­ver bi­virk­nin­ger, der kan va­e­re re­la­te­ret til tu­ren un­der kni­ven.

»Stu­di­et vi­ser, at vi skal le­de ef­ter be­hand­lin­ger med fa­er­re bi­virk­nin­ger. Det kan en­ten va­e­re kirur­gi­ske el­ler helt an­dre be­hand­lin­ger,« si­ger ph.d.-stu­de­ren­de ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Si­grid Bjer­ge Gribs­holt, der er ho­ved­for­fat­ter til stu­di­et.

På trods af bi­virk­nin­ger­ne sva­re­de 87 pro­cent af de fed­me­o­pe­re­re­de, at de hav­de det bed­re el­ler me­get bed­re ef­ter ope­ra­tio­nen, og kun ot­te pro­cent sag­de, at de

hav­de få­et det va­er­re. Ene­ste mu­lig­hed »Fed­mekirur­gi skal sta­dig va­e­re en be­hand­lings­mu­lig­hed nu, for der fin­des ik­ke an­dre me­to­der, som kan hja­el­pe de sva­e­rest over­va­eg­ti­ge,« si­ger Si­grid Bjer­ge Gribs­holt.

Ved en ga­stric by­pass-ope­ra­tion la­ver la­e­ger­ne en lil­le lom­me i ma­ve­sa­ek­ken og syr tar­men op til lom­men, så fø­den ik­ke kom­mer ind i ma­ve­sa­ek­ken, men i ste­det kom­mer di­rek­te et styk­ke ned i tar­men.

Det gør, at man ik­ke op­ta­ger fø­den på sam­me må­de som før, hvil­ket fø­rer til, at man ta­ber sig.

Ka­em­pea­ben Gi­gan­to­pit­hecus for­svandt for 100.000 år si­den, for­di kli­ma­for­an­drin­ger øde­lag­de dens fø­de­grund­lag, vi­ser tysk forsk­ning. Den ud­dø­de ka­em­pea­be kun­ne bli­ve om­kring tre me­ter høj.

Hjer­nens for­bin­del­ser kan aen­dres ved hja­elp af simp­le com­pu­te­rø­vel­ser, så den bli­ver bed­re til at re­gu­le­re fø­lel­ser. Det vi­ser et ny stu­die fra Ben-Gurion Uni­ver­si­ty of the Ne­gev i Is­ra­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.