Ah­mad

MA­H­MOUD

BT - - SØNDAG -

Hvad er din øn­skedrøm? Hvad er det dum­me­ste ved den dan­ske kul­tur? Hvad er det dum­me­ste ved den ara­bi­ske kul­tur? Hvad er di­ne tre ynd­lings­film? Du har skre­vet selv­bi­o­gra­fi­en Sort Land - hvad har det ført med sig? 27 - for­fat­ter og an­sat på No­vo Nor­disk

Se hans fotoalbum på si­de 14-15

I min si­tu­a­tion har jeg egent­lig få­et min drøm op­fyldt, en ud­dan­nel­se og et job. Nu mang­ler jeg ba­re en rum­rej­se, så jeg kan se jor­den ude­fra. Det er be­rø­rings­ang­sten, som vi er nødt til at gø­re op med. Vi er nødt til at va­e­re ae­r­li­ge om pro­ble­mer­ne og­så de po­li­tisk ukor­rek­te, hvis vi skal lø­se dem. Det dum­me­ste er nok op­fat­tel­sen af, at det er man­den der skal be­stem­me det he­le, at han er her­ren. Det er en lat­ter­lig må­de at le­ve på, ik­ke mindst i et an­det land. ’A beau­ti­full mind’ med Ron Howard fra 2001, ’Far­ven Lil­la’ med Whoo­pi Gold­berg fra 1985 og ’I Ki­na spi­ser de hunde’ fra 1999. At jeg er ble­vet en stem­me i de­bat­ten. Jeg bli­ver tit rin­get op af jour­na­li­ster og er til tv-in­ter­views. Det er jo po­si­tivt, at folk ger­ne vil hø­re på mig, og det har og­så ført med sig, at det har stør­re be­tyd­ning, stør­re kon­se­kvens, det jeg si­ger. Bå­de på den go­de og den dår­li­ge må­de. Det er vig­tigt, at jeg ud­tryk­ker mig pra­e­cist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.