EU­RO­PA VAR

BT - - SØNDAG -

4

Düs­sel­dorf

Dort­mund

BT har bedt

ira­ke­ren Wrea for­kla­re, hvor­dan han rej­ste op gen­nem Eu­ro­pa. Un­der sin rej­se har han fle­re gan­ge mi­stet ori­en­te­rin­gen, da af­gan­ge og an­kom­ster til og fra de for­skel­li­ge op­holds­ste­der har va­e­ret ef­ter mør­kets frem­brud. I de for­skel­li­ge lan­de har lo­ka­le smug­le­re vist vej og kon­trol­le­ret Wrea og de ho­ved­sa­ge­ligt un­ge ma­end, der rej­ser sam­men med Wrea (nog­le gan­ge op mod 30). Møn­stret min­der om det, som BT i ef­ter­å­ret kort­lag­de, da avi­sen af­slø­re­de, hvor­dan men­ne­skes­mug­le­re, der ha­ev­der at kun­ne brin­ge folk il­le­galt over Eu­ro­pas gra­en­ser, ar­bej­der – og hvad de ta­ger for de­res ydel­ser. Wrea hu­sker ik­ke pra­e­cist, hvor la­en­ge han har op­holdt sig hvert sted.

han sig i fle­re for­skel­li­ge asyl­cen­tre. Først i Mün­chen-om­rå­det. Se­ne­re sen­des han af ‘myn­dig­he­der­ne’ nord­på og op­hol­der sig i om­rå­det ved Dort­mund og Du­is­burg. Bu­da­pe­st i bus, hvor­fra tu­ren går via Østrig med tog til Tys­kland, hvor der er an­komst i Mün­chen.

Fly­ver 13. de­cem­ber fra Düs­sel­dorf til den iraki­ske by Er­bil.

mod Ser­bi­en. Sa­et­tes af i et skov-om­rå­de, hvor en mand vi­ser dem vej mod gra­en­sen til Ser­bi­en, der kryd­ses til fods.

til ho­ved­sta­den Beo­grad, hvor­fra tu­ren, ef­ter et mø­de med en lo­kal smug­ler, går nord­på til by­en Su­bo­ti­ca, ik­ke langt fra den un­gar­ske gra­en­se. Op­hol­der sig i om­rå­det bag en gam­mel mur­stens­fa­brik kal­det ’The Jung­le’ lidt uden for by­en, der sty­res af fi­re paki­sta­ne­re.

gra­en­se ved at kry­be igen­nem heg­net, som i sen­som­me­ren 2015 blev op­ført mel­lem Ser­bi­en og Un­garn. Paki­sta­ner­ne er vej­vi­se­re.

fle­re da­ge i skov­om­rå­der og ved lan­de­ve­je, hvor grup­pen af mi­gran­ter og flygt­nin­ge skal hen­tes af en lo­kal smug­ler. Det bli­ver de ik­ke. En­der i flygt­nin­ge­lejr og i fa­engsel og af­gi­ver si­ne fin­ger­af­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.