J

BT - - SØNDAG -

eg tror, at Eu­ro­pa er et godt sted for dem, der er født og vok­set op dér. Der er man­ge ting, som er go­de, men ik­ke for folk, der kom­mer som jeg og un­der­vejs op­le­ver det, som jeg har op­le­vet. Så bleg­ner det he­le. Det er ik­ke det va­erd. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg ta­ger til Eu­ro­pa igen.« Den 29-åri­ge irakisk-kur­di­ske mand hed­der Wrea og ta­ler med BT via Sky­pe. Han er blot én af de godt en mil­li­on men­ne­sker, der kom til Eu­ro­pa i 2015 i den stør­ste flygt­nin­ge- og mi­grant­kri­se i år­ti­er. Men ef­ter i ugevis at ha­ve so­vet i sko­ve, i fal­de­fa­er­di­ge byg­nin­ger, ved si­den af dyr, lig­get oven på an­dre men­ne­sker på bi­lers lad og il­le­galt kryd­set Eu­ro­pas gra­en­ser til fods er han til­ba­ge i Irak, som han for­lod i mid­ten af au­gust.

Og han er ik­ke den ene­ste, der ven­der hjem, ef­ter at vir­ke­lig­he­den har vist sig at va­e­re an­der­le­des, end man hav­de reg­net med. Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion op­ly­ser iføl­ge Jyl­lands-Po­sten, at man i novem­ber sid­ste år hjalp 779 ira­ke­re til fri­vil­ligt at ven­de hjem fra Eu­ro­pa.

I 2015 var der 4.247 asylan­sø­ge­re, der trak de­res an­søg­ning til­ba­ge i Sve­ri­ge, op­ly­ser Mi­gra­tions­ver­ket til BT.

Hvor man­ge der er rejst hjem el­ler ta­get til et an­det land, ved myn­dig­he­den dog ik­ke.

Imens fort­sa­et­ter men­ne­ske­strøm­men op gen­nem Eu­ro­pa, og po­li­ti­ke­re over he­le Eu­ro­pa spør­ger sig selv om, hvor­dan man får ad­skilt mi­gran­ter, der skal sen­des hjem, og flygt­nin­ge, der skal ha­ve hja­elp.

Men det er sva­ert, for de man­ge un­ge ma­end, der kryd­ser Eu­ro­pas gra­en­ser, forta­el­ler – som Wrea gjor­de, da BT i sen­som­me­ren mød­te ham i det nord­li­ge Ser­bi­en – som re­gel sam­me hi­sto­rie: De er for­fulgt af be­sti­al­ske be­va­e­gel­ser, en­ten Is­la­misk Stat el­ler Ta­le­ban. Det står dog i dag klart, at Wrea, der har la­est på uni­ver­si­te­tet, er en ung mand, der i li­ge så høj grad søg­te lyk­ken, for­di li­vet i Irak var og er sva­ert.

I dag forta­el­ler han sin ver­sion af, hvad der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.