D

BT - - SØNDAG -

et sma­ger godt, men er det ik­ke lidt sejt? Du har købt øko­lo­gi­ske kyl­lin­gelår i dy­re dom­me – og un­drer dig nu over, hvor­for det slet ik­ke har den mør­hed, som du er vant til fra den bil­li­ge lør­dag­skyl­ling i fo­lie­bak­ken. For­kla­rin­gen er en­kel.

»Frit­gå­en­de fjer­krae får lan­ge kød­fi­bre, for­di det le­ver la­en­ge­re end kon­ven­tio­nel kyl­ling. Når dy­ret le­ver la­en­ge­re, skal kø­det mør­nes me­re.

Folk får tit et dår­ligt re­sul­tat, for­di de be- hand­ler økokyl­lin­ger på sam­me må­de som tra­di­tio­nel­le kyl­lin­ger,« forta­el­ler BTs slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en.

Hvor al­min­de­li­ge kyl­lin­ger får lov at le­ve 3639 da­ge, bli­ver øko­lo­gi­ske kyl­lin­ger først slag­tet, når de er mini­mum 63 da­ge.

»Det gi­ver me­re dyb­de og smag til kø­det. Men det kra­e­ver, at man ste­ger det se­je­re øko­lo­gi­ske kød ved la­ve­re tem­pe­ra­tu­ren og i la­en­ge­re tid,« forta­el­ler Pe­ter Ste­en.

De lan­ge kød­fi­bre er kun et pro­blem for fjer­krae. Det sam­me ga­el­der ik­ke for f.eks. ok­se­kød.

Og når man til­be­re­der et helt dyr, og ik­ke ba­re en ud­ska­e­ring, kra­e­ver det en ek­stra ka­er­lig hånd til de se­je­re kødstyk­ker, som føl­ger med på en hel kyl­ling, uan­set om den er par­te­ret el­ler ej.

Den ka­er­li­ge hånd be­står kort sagt i stør­re tå­l­mo­dig­hed.

»Alt for of­te ste­ges kyl­lin­ger ved for høj var­me i kort tid. Folk gi­ver den en ti­me ved 190 gra­der. Men en øko­lo­gisk kyl­ling på 1,5 ki­lo skal ha­ve to ti­mer ved 150 gra­der,« for­kla­rer Pe­ter Ste­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.