91.000 Nyd sing­le­li­vet

Ny bog gi­ver kvin­der råd

BT - - SØNDAG -

Drop jag­ten på ka­e­re­sten og la­er i ste­det at el­ske dig selv. Så­dan ly­der bud­ska­bet i en ny bog, der hen­ven­der sig til sing­le­kvin­der. En bog, der gi­ver in­spira­tion, så livskva­li­tet, gla­e­de og mod fyl­der hver­da­gen – og til­freds­he­den vin­der over fru­stra­tio­nen. Det forta­el­ler én af for­fat­ter­ne til bo­gen, Pia Dams­gaard Bach:

»Der er man­ge sing­le­kvin­der, der har ondt af sig selv, for­di de har det sva­ert med ka­er­lig­he­den. De går og sy­nes, at der er no­get i vej­en med dem og spør­ger sig selv: ’Hvor­for kan jeg ik­ke fin­de en ka­e­re­ste, som jeg skal, og som an­dre for­ven­ter? Hvor­for er det så sva­ert for mig?’,« si­ger Pia Dams­gaard Bach, der selv har va­e­ret sing­le i ot­te år og nu har ind­set, at en ka­e­re­ste ik­ke er ens­be­ty­den­de med et godt liv.

I dag er der fle­re sing­ler end no­gen­sin­de før. De se­ne­ste tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at 1,6 mio. voks­ne – me­re end hver tred­je – ik­ke er i et par­for­hold.

Iføl­ge Martin Øster­gaard, par­te­ra­pe­ut med egen prak­sis, er år­sa­gen blandt an­det, at fle­re va­el­ger at af­slut­te et for­hold, hvis det ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt. I si­ne 20 år som par­te­ra­pe­ut har han få­et man­ge hen­ven­del­ser fra sing­ler – isa­er kvin­der – der har sva­ert ved at va­e­re ale­ne.

»Der er for­skel på, hvor­dan ma­end og kvin­der tri­ves med at va­e­re sing­ler. For kvin­der­ne skal det he­le gi­ve me­ning, de skal va­e­re no­get for en an­den, mens sing­le­tilva­e­rel­sen bed­re pas­ser ma­en­de­ne,« si­ger Martin Øster­gaard.

Til de kvin­der er der nu hja­elp at hen­te. I en ny bog med tit­len ’El­sker mig for evigt – 12 hem­me­lig­he­der til et lyk­ke­ligt liv som sing­le’, skri­ver jour­na­list Pia Dams­gaard Bach og psy­ko­log Met­te Holm i 12 ka­pit­ler om et godt sing­le­liv. De har in­ter­viewet 12 sing­le­kvin­der, og de de­ler og­så selv ud af de­res er­fa­rin­ger som sing­ler.

»Vi sy­nes, der er be­hov for den her bog. Det hand­ler al­tid om, hvor­dan man fin­der en ka­e­re­ste, og in­tet fo­ku­se­rer på, hvor­dan man le­ver som sing­le,« si­ger Pia Dams­gaard Bach. Det er par­te­ra­pe­ut Martin Øster­gaard enig i. »Det er over­vej­el­ser, som er ret al­min­de­li­ge, når man er sing­le, og der­for er det godt med en bog, der in­spi­re­rer og gi­ver go­de idéer til, hvor­dan man kom­mer igen­nem det. Sing­le­kvin­der fø­ler of­te, at de er de ene­ste, der ik­ke kan fin­de ud af ka­er­lig­he­den,« si­ger Martin Øster­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.