Fest­li­ge Playa del Ing­les

BT - - REJSER -

Det star­te­de med rej­ser til ho­ved­by­en Las Pal­mas i 1960’er­ne. Men en foru­re­net by­strand og det knap så solsikre vejr fik folk til at rej­se ned til de sto­re sand­klit­ter ved Ma­s­pa­lo­mas, San Agustin og Playa del Ing­les. Her var der sol for al­le pen­ge­ne. Snart blom­stre­de turist­li­vet med re­stau­ran­ter, ba­rer og shop­ping­cen­tre med no­get for en­hver smag. Man fandt sig sit eget om­rå­de og tog be­stik ud fra shop­ping­cen­tre som Yum­bo, Kas­bah, Ci­ta, Tro­pi­cal og Pla­za.

Om da­gen er strand­pro­me­na­den ved den ka­em­pe­ma­es­si­ge, men no­get vin­domsu­ste, sand­strand pak­ket med sol­hungren­de nord­bo­e­re. Ud­bu­det af froko­stre­stau­ran­ter langs stran­den er im­po­ne­ren­de. Her er kon­kur­ren­cen så hård, at man sta­dig kan få sig et let må­l­tid med en øl til om­kring 50 kr. Pizza, bur­ger, gril­l­kyl­ling, frit­ter og »tag selv« buf­fet lig­ger i top.

Når mør­ket fal­der på, sø­ger man ind til si­ne stam­ba­rer og re­stau­ran­ter med le­ven­de mu­sik. Det kan va­e­re dan­ske Co­pen­ha­gen by Han­ni­bal (tid­li­ge­re Hos Pia), nor­ske So­si­al­kon­to­ret el­ler sven­ske Skansen i Yum­bo-cen­tret. El­ler en liv­lig en­gelsk, irsk el­ler tysk pub med fa­døl.

San Agustin mod nord og Ma­s­pa­lo­mas ved de sto­re sand­klit­ter mod syd er lidt me­re fre­de­li­ge end sel­ve Playa del Ing­les. Ma­s­pa­lo­mas og Playa del Ing­les er og­så en to­le­rant oa­se for man­ge ho­mo­seksu­el­le.

Kig op i by­de­len San Fer­nan­do, hvor ky­stens man­ge ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re bor. San Fer­nan­dos shop­ping­cen­ter Bel­la­vis­ta har ef­ter si­gen­de ky­stens bil­lig­ste Hy­per Di­no-su­per­mar­ked. Prøv den hyg­ge­li­ge re­stau­rant Ta­pas Bar Ca­pa­co na­er ved med god mad og sym­pa­tisk stem­ning. Be­søg og­så om­rå­det ved fyrtår­net Fa­ro de Ma­s­pa­lo­mas. Mod øst og sand­klit­ter­ne er der et in­timt cen­ter med ba­rer og re­stau­ran­ter di­rek­te ved stran­den, på den an­den si­de af fyrtår­net stra­ek­ker en pro­me­na­de sig langs de nye flot­te ho­tel­ler i Me­lo­ne­ras på syd­spid­sen. Rej­se­guru­en Stig El­ling holdt i man­ge år sin vin­ter­fe­rie na­er Fa­ro på det grøn­ne Ho­tel Riu Pa­la­ce Oa­sis.

Me­get stort ud­bud af ba­rer og re­stau­ran­ter. Stort stran­d­om­rå­de for voks­ne. Stort til­bud af for­ly­stel­ser, ud­flug­ter og nat­te­liv.

In­gen havn. Stran­den er ik­ke spe­ci­elt bør­ne­ven­lig. Fle­re cen­tre er neds­lid­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.