Sol­da­len Pu­er­to Ri­co

BT - - REJSER -

Li­ge­som Playa del Ing­les er Pu­er­to Ri­co et men­ne­ske­skabt turist­land­skab. De man­ge ho­tel­ler kry­ber op ad bjergsi­der­ne som et am­fi­te­a­ter med den 400 me­ter lan­ge sand­strand i bun­den. I da­lens bund er der og­så et stort ind­købs- og for­ly­stel­ses­cen­ter. Her mød­te jeg en­gang en eng­la­en­der på vej op ad de man­ge trap­per på bjergsi­den.

»De sag­de, at vo­res ho­tel lå et stenkast fra stran­den. Godt nok. De na­evn­te ba­re ik­ke, at der var fem­hund­re­de trin op til det,« støn­ne­de han med en ska­ev gri­mas­se.

Pu­er­to Ri­co har i høj grad va­e­ret et dan­sker­sted, hvor man har sin egen stam­bar el­ler stam­re­stau­rant. Et sted, hvor de ken­der dit navn. Du kan end­da hol­de dig til dansk mad he­le fe­ri­en.

»Ef­ter 3 uger her­ne­de kan jeg spi­se­kor­tet ude­nad,« for­tal­te Ak­sel Jep­pe­sen mig med et smil. Han hav­de va­e­ret i Pu­er­to Ri­co mindst fem­ten gan­ge med fru­en. De hav­de fun­det de­res stam­sted på Bet­te Kro i cen­tret.

Kør dan­sker­li­nen helt ud, tag op på bjer­gryg­gen i Eu­ro­pa-cen­tret og be­søg den sto­re re­stau­rant Bar­ba­coa. Her underholder dansk­top­pen af pop­pen om vin­te­r­en. I ja­nu­ar-fe­bru­ar er det bla. Fe­de Finn & Fun­ny Boyz, Jo­hn­ny Han­sen (Kan­dis) og Pe­ter Vesth.

Kør ind til na­bo­by­en Ar­gu­i­ne­gu­in, hvis du vil ha­ve et me­re in­timt, ka­na­risk mil­jø.

En havn med man­ge ud­flugts­ski­be. Bør­ne­ven­lig strand. 20 mi­nut­ters gang fø­rer om til Ama­do­res-stran­den med end­nu me­re plads. Ok le­ge­plads mel­lem hav­nen og cen­tret.

Ku­pe­ret ter­ra­en. Et lidt slidt cen­ter. Ad­var­sel: Køb ik­ke elek­tro­nik, kun hos Visan­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.