Lan­za­ro­te på vulka­ner

BT - - REJSER -

De fle­ste turi­stresorts på Ka­na­ri­eø­er­ne, og for den sags skyld de fle­ste an­dre ste­der i ver­den, har ud­vik­let sig ef­ter til­fa­el­dig­he­der­nes prin­cip, uden en over­ord­net plan­la­eg­ning. Så­dan er det ik­ke med Lan­za­ro­te. Ik­ke ale­ne har øen en sa­er­pra­e­get na­tur med si­ne 300 vulkank­ra­te­re, én en­kelt mand har pra­e­get ar­ki­tek­tu­ren på en na­e­sten li­ge så unik må­de.

Ta­et, lav be­byg­gel­se, hvi­de hu­se og grøn­ne el­ler blå vin­du­er og dø­re er den enk­le op­skrift fra ar­ki­tek­ten og kunst­ne­ren Cés­ar Man­rique. Sam­men med si­ne po­li­ti­ske ven­ner fik han gen­nem­trum­fet en plan­la­eg­ning, der har for­hin­dret et ka­o­tisk byg­ge-klon­di­ke.

Cés­ar Man­riques eget hus un­der jor­den er en helt spe­ci­el op­le­vel­se. Det si­ges, at den ty­ske kans­ler Hel­muth Ko­hl sad fast i en af gan­ge­ne i det un­derjor­di­ske hus un­der et be­søg hos Man­rique.

Re­stau­rant Ter­ra­za Playa i Pu­er­to del Car­men er sva­er at fin­de, men når I fin­der den, er der dømt ro­man­tisk af­ten med glim­ren­de mad un­der pal­me­tra­e­er di­rek­te ved ha­vets bøl­ge­skvulp. Om da­gen er der et lo­kalt ta­pas-mil­jø på La Lonja i Pu­er­to del Car­mens havn. Tag en tur ind til det char­me­ren­de søn­dags­mar­ked i den gam­le by Te­gu­i­se.

El­ler hvad med et smug­kig på det fem­stjer­ne­de Ho­tel Volcan i den ny­e­re del af Playa Blan­ca på syd­spid­sen? Ho­tel­let har en fan­ta­stisk, tro­pisk pal­me­ha­ve, snup evt. en drink el­ler en kop kaf­fe der. Fra Playa Blan­ca er det og­så nemt at ta­ge en smut­tur til Cor­re­lejo på Fu­er­te­ven­tu­ra.

Et smukt, har­monisk byg­ge­ri. Flot­te sand­stran­de. Go­de ud­flug­ter i den spe­ci­el­le na­tur og på ha­vet.

Ik­ke me­get nat­te­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.