Fro­di­ge Pu­er­to de la Cruz

BT - - REJSER -

Pu­er­to de la Cruz har i man­ge år va­e­ret et sted, jeg an­be­fa­le­de til voks­ne par, der ger­ne vil­le om­gi­ves af en fro­dig na­tur og lo­kal­mil­jø. En kom­bi­na­tion, der ik­ke er på an­dre stør­re ka­na­ri­ske rej­se­mål. I de se­ne­ste år sy­nes vej­ret dog at ha­ve spil­let os et pus. Det sy­nes at ha­ve reg­net me­re end før. En by­ge el­ler to er helt fint, el­lers vil­le der jo ik­ke va­e­re fro­digt med pal­mer og vo­res stu­e­plan­ter i fle­re me­ters høj­de. Men by­ger­ne sy­nes at fal­de lidt hyp­pi­ge­re. Der er dog sta­dig in­tet, der slår kig­get fra den lil­le fi­ske­ri­havn over ba­nan­plan­ta­ger­ne til pinjesko­ve­ne på kan­ten af kra­te­ret med Spa­ni­ens hø­je­ste bjerg Tei­de tro­nen­de med sne på sin 3.718 me­ter hø­je top. Wow. Og så står man i skjor­tea­er­mer kun for­holds­vis få ti­mers fly­ve­tur fra et vin­ter­koldt Dan­mark.

Be­søg den na­e­sten ukend­te ha­ve Si­tio Li­t­re. I den smuk­ke or­kidéha­ve hen­te­de Agat­he Chri­stie in­spira­tion til fle­re af si­ne kri­mi­er. Kom­binér en tur i den unik­ke dy­re­park Loro Park med et be­søg i fla­ek­ken Pun­ta Bra­va li­ge ud for.

Her fin­der I Re­stau­rant Tam­bo med isa­er la­e­kre skal­dyrs- og fi­ske­ret­ter. Fra Tam­bo er der en fin ud­sigt ind over Pu­er­to de la Cruz og den sto­re strand Playa Jar­din med sit sor­te la­va­sand.

Et fro­digt rej­se­mål med et lo­kalt isla­et i en rig­tig by. Go­de ud­flugts­mu­lig­he­der. Sto­re po­o­lan­la­eg.

Ik­ke spe­ci­elt bør­ne­ven­ligt. Ku­pe­ret ter­ra­en. Kun stran­de med la­va­sand. In­gen havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.