Ny­renove­re­de Playa de las Ame­ri­cas

BT - - REJSER -

Der er 8 km fra hav­ne­by­en Los Cri­sti­a­nos til El Du­que-stran­den mod nord­vest. For nem­heds skyld kal­des stra­ek­nin­gen med over 100.000 sen­ge­plad­ser for Playa de las Ame­ri­cas. Men der er sto­re for­skel­le. Los Cri­sti­a­nos har et liv­ligt by­mil­jø og havn med egen by­strand. Den eg­ner sig dog bedst til sol­bad­ning og bea­ch­vol­ley. Li­ge uden for by­en kom­mer ka­em­pe­stran­den Las Vist­as med egen plat­form til par­ke­ring af kø­re­sto­le. In­de bag kyst­pro­me­na­den er der nu et luksu­s­om­rå­de med showte­a­ter, sprag­le­de mosaik­for­tove og flot­te spe­ci­al­bu­tik­ker langs Ave­ni­da las Ame­ri­cas.

Mel­lem­styk­ket ved de gam­le Troya-stran­de, med mørkt la­va­sand, er her end­nu, og de un­ge kan sta­dig drik­ke sig i heg­net i Vero­ni­ca-cen­tret. Ef­ter Co­lon-hav­nen med lyst- og ud­flugts­bå­de kom­mer en me­re gen­nem­snit­lig stra­ek­ning med stran­de og strand­ba­rer. Pro­me­na­den slut­ter ved El Du­que, et luksu­s­om­rå­de med spa­en­den­de ar­ki­tek­tur.

Har man set èt shop­ping­cen­ter, har man set dem al­le. De er li­ge ens­for­mi­ge, skul­le man me­ne. Men så­dan er det ik­ke med et af­snit af Pas­sar­del­la Oa­sis i Los Cri­sti­a­nos. Her har en flok un­ge en­tu­si­a­ster op­stil­let små bo­der med en lang ra­ek­ke la­ek­ke­ri­er som skal­dyr, mø­re bøf­fer og far­ve­ri­ge sa­la­ter. Dem ta­ger man så ud og spi­ser på en stor ve­ran­da på cen­trets top.

Se hang gli­der­ne lan­de på stran­den mel­lem El Du­que og fi­sker­by­en La Ca­le­ta. Tag ger­ne en frokost i den hyg­ge­li­ge by med man­ge glim­ren­de fi­ske­re­stau­ran­ter.

Det mest han­di­cap­ven­li­ge om­rå­de på Ka­na­ri­eø­er­ne. Man kan sag­tens le­je el-kør­sto­le/scoo­te­re og kø­re uhin­dret de 8 km på pro­me­na­den. El-scoo­ter­ne kan le­jes for ca 500 kr. for tre døgn. De for­hold­vis ny­an­lag­te sand­stran­de er me­re i lae end stran­den ved Playa del Ing­les. Der­med og­så me­re bør­ne­ven­li­ge. Fle­re hav­ne med til­bud om ud­flug­ter på ha­vet. Playa de las Ame­ri­cas frem­tra­e­der me­get vel­holdt og op­da­te­ret.

Om­rå­det om­kring Pu­er­to Co­lon er knap så spa­en­den­de som re­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.