Strand og sport

BT - - REJSER -

Turis­men har spredt sig langs Fu­er­te­ven­tu­ras øst­kyst, kun 100 km fra Sa­ha­ra i Afri­ka. De to stør­ste turi­st­om­rå­der, med lidt lo­kal­mil­jø, er i hver sin en­de af øen.

Mod syd er det by­en Mor­ro Jab­le på Jan­dia-halvø­en. En lidt søv­nig by med en dej­lig hav­ne­front, hvor pro­me­na­den fra turi­st­om­rå­der­ne en­der. Fra de hyg­ge­li­ge re­stau­ran­ter er der en flot ud­sigt ind over sand­klit­ter, stran­de og fyrtårn. In­de i by­en fal­der pri­ser­ne be­ty­de­ligt.

Mod nord fin­der du den gam­le hip­pie­by Cor­re­lejo. By­en er sta­dig liv­lig, af­veks­len­de og char­me­ren­de ud mod ha­vet i cen­trum. El­lers pra­e­ges den af man­ge ny­e­re, til­luk­ke­de resorts. Cor­re­lejo ta­ger dog sta­dig pri­sen som den­ne rej­sejour­na­lists fa­vo­rit­sted på Fu­er­te­ven­tu­ra.

Kig ind til ho­ved­sta­den Pu­er­to del Ros­a­rio. Den er slet ik­ke så ke­de­lig som sit ryg­te. Der er en fin by­strand, gå­ga­de og kunst i ga­der­ne.

Tag en tur om til Vil­la Win­ter på ve­st­si­den af Fu­er­te­ven­tu­ras syd­spids. En lang tur ad elen­dig grus­vej. Vil­la­en oser af mystik. Om­rå­det var af­spa­er­ret af mi­li­ta­er la­en­ge før An­den Ver­denskrig. Herr Win­ter var en højt­stå­en­de tysk of­fi­cer, og Fran­co og Hit­ler var jo som be­kendt go­de ven­ner. Hvor­for står der en gam­mel mi­ne­vogn uden­for? Var der en un­derjor­disk ubå­ds­ba­se na­er ved? Blev ty­ske na­zi­ster sendt til Sy­da­me­ri­ka her­fra ef­ter kri­gen? Der var den­gang en lil­le luft­havn få ki­lo­me­ter va­ek.

Flot­te stran­de med alt til vand­sport. Et sport­scen­ter som Playi­tas med go­de tra­e­nings­for­hold for bå­de pro­fes­sio­nel­le og ama­tø­rer. Iøvrigt et ro­ligt, af­slap­pet mil­jø på he­le øen.

De sto­re stran­de er ik­ke spe­ci­elt bør­ne­ven­li­ge. Der er kun nat­te­liv i Cor­re­lejo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.