’Pro­jekt se­mi­fi­na­le’ sat hal­ten­de i gang

BT - - POLEN 2016 -

DAN­MARK KOM GODT i gang med ’Pro­jekt Se­mi­fi­na­le’ ved EM i Po­len. I hvert fald re­sul­tat­ma­es­sigt. Og det gi­ver an­led­ning til op­ti­mis­me, hvil­ket vi ven­der til­ba­ge til se­ne­re. Spil­le­ma­es­sigt blev det dog lidt me­re hal­ten­de, end hvad man­ge af os hav­de sat na­e­sen op ef­ter. Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son po­stu­le­re­de in­den åb­nings­kam­pen mod Rusland, at hver ’ene­ste kamp un­der EM er en fi­na­le’. Det er i sa­gens na­tur ik­ke kor­rekt - men isla­en­din­gens bud­skab var ik­ke til at ta­ge fejl af. Spørgs­må­let er dog, om hans syns­punkt var nå­et he­le vej­en ned til spil­ler­trup­pen. For der var for man­ge spil­le­re, der ik­ke var i gear fra kam­pens start. Og da slet ik­ke fi­na­le­gear. JEG MANG­LE­DE DEN sid­ste ta­en­ding hos dan­sker­ne, da de rød­hvi­de blev slup­pet løs. Åb­nings­kam­pe er of­te af en lidt spe­ci­el støb­ning, hvor spa­en­dings­ni­veau­et skal finju­ste­res og ner­ver­ne rystes ud af krop­pen, men trods de for­be­hold sy­nes jeg, at der var for man­ge, som hav­de over­ra­sken­de sva­ert ved at fin­de de­res ni­veau i før­ste halv­leg. For man­ge spil­le­de med hånd­brem­sen truk­ket, og den kon­tra­fa­se, der var så gif­tig i Gol­den Le­ague, var na­er­mest ik­ke­ek­si­ste­ren­de. Hav­de det ik­ke va­e­ret for en vel­spil­len­de Nik­las Lan­din i må­let, hvor han op­ve­je­de for­sva­rets mang­ler, kun­ne det ha­ve set skidt ud ved pau­sen.

I an­den halv­leg blev tem­po­et skru­et i vej­ret, og det kla­ed­te det dan­ske spil. Li­ge­som Mi­cha­el Dam­gaard gjor­de det. Godt han blev sin ska­de kvit. Men mang­len­de skarp­hed for­hin­dre­de Dan­mark i at tra­ek­ke af­gø­ren­de fra på må­l­tav­len. Det sam­me gjor­de for­sva­ret, som ik­ke over­be­vi­ste os om, at bør­ne­syg­dom­me­ne fra Gol­den Le­ague er helt va­ek. El­ler at ka­li­bre­rin­gen ef­ter René Toft Han­sens al­vor­li­ge ska­de er fa­er­dig­gjort. Hvis Dan­mark spil­ler op til hol­dets ni­veau, så skal de vin­de samt­li­ge tre kam­pe i grup­pe­spil­let DER­FOR HOLDT DET en smu­le hårdt med den dan­ske sejr, som først blev sik­ret i kam­pens sid­ste fem mi­nut­ter. Men Dan­mark sej­re­de - som de skal, når man kig­ger på kva­li­te­ten på de to na­tio­ners mand­ska­ber.

Mik­kel Han­sen sag­de det me­get ram­men­de her i BT før kam­pen mod Rusland: Hvis Dan­mark spil­ler op til hol­dets ni­veau, så skal de vin­de samt­li­ge tre kam­pe i grup­pe­spil­let. Nu kom den før­ste i hus, og det le­der os hen til den op­ti­mis­me, jeg skrev om i be­gyn­del­sen.

Den ha­en­ger (og­så) sam­men med det, jeg sad og så i den i øv­ri­ge gan­ske flot­te ER­GO Are­na in­den Dan­marks kamp. Her vandt Un­garn 32-27 over Mon­te­ne­gro. Et re­sul­tat li­ge ef­ter dre­je­bo­gen. Mon­te­ne­gri­ner­ne vi­ste sig at va­e­re… Skal vi si­ge på et over­sku­e­ligt kva­li­tets­ni­veau? Hol­det er et af de dår­lig­ste ved den­ne slut­run­de, og de kom­mer ik­ke til at vol­de Dan­mark pro­ble­mer i op­gø­ret i mor­gen. Det tør jeg godt ga­ran­te­re. Un­ga­rer­ne, der på for­hånd var ud­råbt som den sva­e­re­ste mod­stan­der for dan­sker­ne i grup­pe­spil­let, var ik­ke så go­de, som jeg hav­de reg­net med. Fak­tisk vir­ker rus­ser­ne som grup­pens na­est­bed­ste mand­skab, hvis vi vur­de­rer det ud fra før­ste spil­ler­un­de. JEG SÅ PÅ in­gen må­der et un­garsk spil, som kan rok­ke ved min over­be­vis­ning om, at Dan­mark er kla­re fa­vo­rit­ter i ons­da­gens op­gør mel­lem de to na­tio­ner. Hel­ler ik­ke trods de dan­ske van­ske­lig­he­der mod Rusland. Med an­dre ord er per­spek­ti­ver­ne for en dansk grup­pe­sejr og mak­si­mum­po­int med over i mel­lem­run­den for­nuf­ti­ge.

Så ’Pro­jekt Se­mi­fi­na­le’ er sat på skin­ner i det pol­ske. Selv­om den spil­le­ma­es­si­ge start blev lidt hal­ten­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.