Sik­ke no­get rod

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

un­gar­ske må­l­mand Ro­land Mik­ler, der pra­este­re­de 12 red­nin­ger på 32 skud og der­med hav­de en red­nings­pro­cent på 39. Til gen­ga­eld var de un­gar­ske re­tur­løb ik­ke i top. Det straf­fe­de Mon­te­ne­gro, og det bør det dan­ske lands­hold og­så kun­ne.

Un­garn fik en per­fekt start på kam­pen, og før­te ef­ter et kvar­ters spil 10-5. Dår­lig af­slut­ning Imid­ler­tid sla­ek­ke­de hol­det på kon­cen­tra­tio­nen, hvor­ef­ter mon­te­ne­gri­ner­ne fik re­du­ce­ret til 11-14, som var stil­lin­gen ef­ter 24 mi­nut­ters spil.

Her fik Un­garn sin ven­stre­fløj, Ti­bor Ga­z­dag, ud­vist.

Det for­må­e­de Mon­te­ne­gro dog ik­ke at ud­nyt­te. I ste­det tab­te de den ef­ter­føl­gen­de to-mi­nut­ters over­tals­pe­ri­o­de 0-2 og var bag­ud 12-16 ved pau­sen. Un­garn fast­holdt den so­li­de fø­ring frem til mid­ten af an­den halv­leg.

Her blev de ramt af et par ud­vis­nin­ger. Det ud­nyt­te­de Mon­te­ne­gro til at re­du­ce­re sig 23-25.

Så valg­te det un­gar­ske holds tra­e­ner, den tid­li­ge­re span­ske lands­holds­stjer­ne Ta­lant Dujs­he­ba­ev, at ud­skif­te den fal­men­de stjer­ne Laszlo Nagy med Ga­bor An­csin.

Det skul­le vi­se sig at va­e­re en god idé:

Un­garn trak fra og sik­re­de sig en so­lid fem-måls-sejr.

Mon­te­ne­gros ven­stre­ba­ck Vuko Bor­ozan blev kam­pens top­sco­rer med syv mål på 15 for­søg, mens Un­garns streg­spil­ler Ben­ce Ban­hi­di var na­est­bedst med seks mål.

I øv­rigt blev det til dansk sejr på 29-21 i det se­ne­ste ind­byr­des op­gør mod Mon­te­ne­gro, som Dan­mark mø­der i na­e­ste kamp i mor­gen af­ten.

Kam­pen blev spil­let ved EM 2014 i Her­ning, hvor fløj­spil­le­ren Casper U. Mor­ten­sen blev top­sco­rer med fem mål.

Her­ef­ter ven­ter der land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons trop­per en kamp ons­dag af­ten mod Un­garn, som Dan­mark og­så har go­de min­der mod:

Blandt an­det tak­ket va­e­re fem fuld­tra­ef­fe­re af såvel Mik­kel Han­sen som Tho­mas Mo­gen­sen blev un­ga­rer­ne ved sam­me EM-slut­run­de be­sej­ret 28-24.

KOM­MEN­DE KAM­PE Så dår­ligt har Dan­marks kom­men­de mod­stan­de­re kla­ret sig ved tid­li­ge­re EM-slut­run­der: MON­TE­NE­GRO har del­ta­get ved to af 11 fo­re­gå­en­de mester­ska­ber. Man kla­re­de sig bedst i 2012, hvor det blev til en 12. plads. Til gen­ga­eld blev det til en 16.- og sid­ste­plads i 2014. UN­GARN har del­ta­get ved ni af 11 fo­re­gå­en­de mester­ska­ber. Man kla­re­de sig bedst i 1998, hvor det blev til en sjet­te­plads, mens det for to år si­den i Dan­mark blev til en ot­ten­de­plads. Til sam­men­lig­ning har Dan­mark ero­bret to guld-, én sølv- og tre bron­ze­me­dal­jer si­den før­ste EM-slut­run­de blev af­vik­let i 1994.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.