’I mit livs form’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne gen­vin­de min Au­stra­li­an Open­ti­tel. Men der er to tur­ne­rin­ger, jeg pri­o­ri­te­rer hø­je­re; French Open i Pa­ris og OL i Rio Novak Djoko­vic

AU­STRA­LI­AN OPEN

»In­gen er uover­vin­de­li­ge. Hel­ler ik­ke jeg. Men li­ge nu er jeg i mit livs form,« sag­de Novak Djoko­vic på sej­r­spo­di­et ef­ter kam­pen. Spad­se­rer i fi­na­len Han blev bak­ket op af Ra­fa­el Na­dal.

»Det er alt­så sva­ert at for­stå, at no­gen kan spil­le så godt,« sag­de den ét år ae­l­dre spa­ni­er, der ef­ter et pro­ble­ma­tisk før­ste hal­vår i ok­to­ber og noven­ber fik løf­tet sit spil til no­get, der min­de­de om tid­li­ge­re ti­ders ni­veau.

Spør­ger man den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler, Mi­cha­el Mor­ten­sen, der på tv-ka­na­len Eu­rosport de na­e­ste 14 da­ge skal kom­men­te­re kam­pe­ne fra Au­stra­li­an Open, er han ik­ke i tvivl om, hvem der vin­der tur­ne­rin­gens her­re­sing­le-ra­ek­ke.

»Djoko­vic er den stør­ste fa­vo­rit i åre­vis. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at han na­er­mest vil spad­se­re i fi­na­len. Alt hvad han la­ver på en ten­nis­ba­ne i øje­blik­ket, går hans vej,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der tror, at ser­be­ren i se­mi­fi­na­len kom­mer til at mø­de Ro­ger Fe­de­rer.

Den schweizi­ske ve­te­ran har brugt vin­ter­pau­sen til at skif­te tra­e­ner:

I ste­det for den tid­li­ge­re sven­ske top­spil­ler Ste­fan Ed­berg, som fra be­gyn­del­sen af 2013 til ef­ter­å­ret 2015 før­te ham frem til ik­ke fa­er­re end 11 tur­ne­rings­sej­re på ATP Tou­ren, sam­ar­bej­der han nu med kro­a­ten Ivan Lju­bi­cic og lands­man­den Se­ve­rin Lut­hi.

Umid­del­bart vur­de­ret ser det ik­ke ud til, at det op­sigtsva­ek­ken­de skif­te får va­e­sent­lig be­tyd­ning. Så sent som i sid­ste uge nå­e­de Ro­ger Fe­de­rer fi­na­len ved ATP-tur­ne­rin­gen i au­stral­ske Bris­ba­ne, hvor det dog blev til et ne­der­lag mod den formsta­er­ke ca­na­di­er Mi­los Ra­o­nic. Wawrinka lu­rer og­så »De go­de ide­er Ed­berg in­tro­du­ce­re­de over­for mig, vil jeg fort­sa­et­te med at gø­re brug af. Det pas­ser mig fint at spil­le ag­gres­sivt ten­nis,« sag­de Ro­ger Fe­de­rer ved pres­se­mø­det ef­ter fi­na­len.

Da Novak Djoko­vic i fjor vandt Au­stra­li­an Open, mød­te han An­dy Mur­ray i fi­na­len.

»Det kan sag­tens bli­ve en gen­ta­gel­se i år. Mur­ray har var­met op til tur­ne­rin­gen med at spil­le en ra­ek­ke kam­pe ved Hop­man Cup (hold-VM, red.) i Perth, og er der­for ak­kli­ma­ti­se­ret, når det går løs i Mel­bour­ne,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der hel­ler ik­ke vil af­skri­ve Sta­nislas Wawrinkas mu­lig­he­der for at nå fi­na­len.

»Han fik vist, at han er i god form, da han i sid­ste we­e­kend vandt ATP­tur­ne­rin­gen i Chen­nai,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen. Hel­dig lod­tra­ek­ning I øv­rigt har hel­det til­s­milet Novak Djoko­vic ved lod­tra­ek­nin­gen.

Så­le­des mø­der han syd­kore­a­ner Hy­eon Chung, der blot lig­ger num­mer 51 på ver­dens­rang­li­sten, mens han i til­fa­el­de af sejr skal mø­de vin­de­ren af kam­pen mel­lem Ivan Do­dog el­ler Qu­en­tin Ha­lys i an­den run­de.

Først i en even­tu­el kvart­fi­na­le ser det ud til at Novak Djoko­vic får kva­li­fi­ce­ret mod­stand, ef­ter­som Kei Nis­hi­ko­ri her ef­ter alt at døm­me ven­ter.

Hol­der se­ed­nin­ger­ne får her­re­sing­le-se­mi­fi­na­ler­ne det­te ud­se­en­de:

Novak Djoko­vic (se­e­det 1)-Ro­ger Fe­de­rer (3) og An­dy Mur­ray (2)-Sta­nislas Wawrinka (4).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.