DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nat­ten til man­dag fejre­de filmjour­na­li­ster­ne i USA bran­chen ved at ud­de­le Gol­den Glo­be­pri­ser­ne, som ple­jer at va­e­re en god in­di­ka­tor for, hvem der lø­ber med Oscar-sta­tu­et­ter­ne.

Størst gen­lyd gav det, at Leo­nar­do DiCaprio vandt pri­sen for årets mand­li­ge ho­ved­rol­le for sin ind­sats i ’The Re­venant’. DiCaprio har trods tre tid­li­ge­re Oscar-no­mi­ne­rin­ger al­drig vun­det en Oscar for bed­ste ho­ved­rol­le. Book­ma­ker­ne vur­de­rer dog, at fjer­de gang bli­ver lyk­kens gang.

»Det er ef­ter­hån­den Leo­nar­dos tur til at vin­de. Man så sam­me psy­ko­lo­gi gø­re sig ga­el­den­de, da Ste­ven Spi­el­berg, Martin Scor­sese og Den­zel Was­hin­g­ton vandt de­res Oscars. Her kun­ne man hel­ler ik­ke unds­lip­pe for­nem­mel­sen af, at der li­ge så me­get var ta­le om en be­løn­ning for lang og tro tje­ne­ste,« si­ger od­ds­sa­et­ter hos Nor­di­cBet, Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.