Ye kron­prin­ses­se

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016

Med­del­som­he­den er ik­ke stor, når man dis­ku­te­rer In­ger Støj­bergs for­mand­s­po­ten­ti­a­le med cen­tra­le Ven­stre- po­li­ti­ke­re. De øn­sker ik­ke at brin­ge ved til et bål nu, hvor Ven­stre har re­ge­rings­mag­ten, og det er min­dre end to år si­den, par­ti­et slæb­te sig igen­nem et for­mands­op­gør, der sta­dig træk­ker dy­be plov­fu­rer gen­nem re­ge­rings­par­ti­et og dets bag­land.

Men BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup, der tid­li­ge­re har væ­ret pres­se­chef for Ven­stre og rå­d­gi­ver for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, er ik­ke i tvivl om at In­ger Støj­berg er rø­get lodret opad på den in­ter­ne hit­lis­te. Po­pu­lær i Søn­derjyl­land » In­ger Støj­bergs navn næv­nes oft ere og oft ere som en mu­lig for­mand­skan­di­dat. Indtil nu har man tænkt hen­de som en ny næst­for­mand­skan­di­dat og over­ve­jet, hvem af mæn­de­ne hun skul­le dan­ne al­li­an­ce med, når Løk­ke en dag træ­der til­ba­ge. Man­ge sy­nes, det kun­ne væ­re dej­ligt med en kvin­de­lig næst­for­mand. Men når man ta­ler med Ven­stres bag­land for ti­den, kan man hø­re, at fl ere og fl ere over­ve­jer, om hun ik­ke bur­de væ­re for­mand­skan­di­dat i ste­det. Hun er me­get po­pu­lær blandt Ven­stre- borg­me­stre­ne i Jyl­land, især i Syd og Søn­derjyl­land, det så­kaldt ’ gu­le om­rå­de’, hvor Dansk Fol­ke­par­ti gik me­get frem ved val­get, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Selv om der slet ik­ke er grund til at Lars Løk­ke skul­le træ­de til­ba­ge snar­ligt, fo­re­går der lø­ben­de i sto­re par­ti­er som Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne en po­si­tio­ne­ring og son­de­ring af, hvem der står for­re­st i kø­en til at ta­ge over, fl øje be­kri­ger i det skjul­te hin­an­den, og vig­ti­ge al­li­an­cer op­byg­ges el­ler går i styk­ker. Flø­je­ne i Ven­stre Som par­tiets næst­for­mand er uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen den op­lag­te eft er­føl­ger, når Lars Løk­ke måt­te træ­de til­ba­ge, og det er iføl­ge BTs kil­der og­så en del af den aft ale, der blev ind­gå­et mel­lem Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Kri­sti­an Jensen i kæl­de­ren un­der Oden­se Con­gress Cen­ter 3. ju­ni 2014.

Op til det ek­stra­or­di­næ­re ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de var Ven­stre delt i en Løk­ke- fl øj og en Jensen- fl øj, og Løk­ke- fl øj­en tru­e­de med at op­stil­le Sø­ren Ga­de, der nu er grup­pe­for­mand, som mod­kan­di­dat. Når In­ger Støj­berg nu oft e næv­nes som for­mand­sem­ne i Ven­stre- kred­se, skal det sand­syn­lig­vis ses som et tegn på, at en del me­ner, at hun kan væ­re bed­re eg­net til at vin­de over Kri­sti­an Jensen end Sø­ren Ga­de.

An­dre jo­ke­re, der med mel­lem­rum næv­nes som mu­li­ge kron­prin­ser er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind og er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen. Men nu er der alt­så en kvin­de, der og­så ta­les om i det sel­skab.

» En stor del af Ven­stre vil me­ne, at det er Kri­sti­an Jen­sens tur, og me­get vil og­så afh æn­ge af må­den, et skift e vil ske på. Man­ge me­ner, at Kri­sti­an Jensen mis­se­de sin chan­ce, da han ind­gik kæl­der­aft alen med Lars Løk­ke. Hans støt­ter er og­så lidt ud­van­de­de. Bl. a. er Jens Ro­h­de jo ble­vet ra­di­kal, « si­ger Søs Ma­rie Serup, der og­så me­ner, at Støj­bergs kon­kur­ren­ter har tabt ter­ræn.

» Sø­ren Pind er mest po­pu­lær, når han har an­svar, og op­fat­tes i øje­blik­ket som rig­tig vel­fun­ge­ren­de, selv om han har si­ne ud­fald.

Sø­ren Ga­de er sta­dig ut­ro­lig po­pu­lær i Ven­stres bag­land, men han er sam­me ge­ne­ra­tion som Løk­ke. Han har dog væ­ret lidt usyn­lig som grup­pe­for­mand, og folk er i tvivl om, hvor­vidt han har den for­nød­ne vil­je. Mar­kant pro­fi l In­ger har få­et en me­get mar­kant pro­fi l på ud­læn­din­ge­om­rå­det, og selv om der er bal­la­de, og Ven­stre­folk mel­der sig ud i pro­test mod ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, skal man ik­ke ta­ge fejl af, at langt de fl este Ven­stre- folk sy­nes, at In­ger Støj­berg har hånd­te­ret en me­get svær si­tu­a­tion ut­ro­lig godt. Det sprin­gen­de punkt er, om hun kan ad­mi­ni­stre­re al­le de om­rå­der, man skal kun­ne som for­mand, bå­de in­den­rigs- og uden­rigs­po­li­tisk, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Spør­ger man i fol­ke­tings­grup­pen, får man man­ge for­skel­li­ge svar. Når man ta­ler med Ven­stres bag­land for ti­den, kan man hø­re, at fl ere og fl ere over­ve­jer, om hun ik­ke bur­de væ­re for­mand­skan­di­dat i ste­det. Hun er me­get po­pu­lær blandt Ven­stre­borg­me­stre­ne i Jyl­land, især i Syd og Søn­derjyl­land

» Kron­prin­ses­se? Mon dog. Er det no­get, hun selv si­ger, « si­ger et ano­nymt fol­ke­tings­med­lem på Kri­sti­an Jensen- fl øj­en.

Et an­det ano­nymt fol­ke­tings­med­lem fra Løk­ke- fl øj­en si­ger:

» Det er svært at vur­de­re. Det går ut­ro­lig hur­tigt i po­li­tik nu om stun­der. Du kan væ­re ge­ni­al det ene øje­blik og ude af spil­let det næ­ste. Se ba­re på Carl Holst. «

In­ger Støj­berg selv ræk­ker eft er alt at døm­me ik­ke ud eft er mag­ten. Og spør­ger man hen­de di­rek­te, sva­rer hun ba­re med en høj og ka­rak­te­ri­stisk lat­ter, at det har hun ik­ke hørt om, og at det ly­der som fri fan­ta­si.

Men hun har al­tid loy­alt på­ta­get sig det an­svar, hun er ble­vet til­budt, og skul­le der kom­me et stort pres på hen­de på et se­ne­re tids­punkt, især fra hen­des jy­ske bag­land, hvor sla­get skal stå – Kri­sti­an Jensen og Sø­ren Ga­de er fra næ­sten sam­me lo­ka­l­om­rå­de som In­ger Støj­berg – kan pi­ben få en an­den lyd. ’ Ik­ke en sam­len­de fi gur’ Ra­dio24­syvs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua, der li­ge­som Søs Serup har en sær­lig ind­sigt i Ven­stres in­ter­ne for­hold, si­ger:

» Hun ses ik­ke som en sam­len­de fi gur i øje­blik­ket. Det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at hun ik­ke kan ud­vik­le sig til det på et se­ne­re tids­punkt. Men i den rol­le, hun har nu, har jeg svært ved at se, at hun kan true Kri­sti­an Jensen på det mel­lem­lan­ge sigt. Hvis Ven­stre står til et ne­der­lag ved næ­ste valg, me­ner jeg fak­tisk godt, de kun­ne skift e for­mand in­den val­get, hvis det ser ud til at kun­ne sik­re en sejr. Og jeg me­ner, Kri­sti­an Jensen er stor­fa­vo­rit i det spil. In­gers job er at hol­de fron­ten mod Dansk Fol­ke­par­ti, men de syns­punk­ter, hun for­fæg­ter, er upo­pu­læ­re nog­le ste­der i Ven­stre. Hun har en chan­ce, hvis hun på et se­ne­re tids­punkt kan kom­me væk fra fl ygt­nin­ge­bas­hing, la­ve al­li­an­cer med folk som Sø­ren Pind og Tro­els Lund Poul­sen og sam­le den gam­le Løk­ke- fl øj om­kring sig, « vur­de­rer Jarl Cor­dua.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.