’ Han er ab­so­lut føl

BT - - NYHEDER -

KVIN­DE­D­RAB tek­ni­ske spor sik­ret, og da po­li­ti­et gen­nem­gik it- og te­le­op­lys­nin­ger, kom de på spo­ret af den 47- åri­ge mand fra Her­ning. Den 6. ja­nu­ar klok­ken 19.20 blev han an­holdt, da han i en bil blev stop­pet af po­li­ti­et ved den Ve­stjy­ske by Vemb. Hård tid for fa­mi­li­en Dra­bet i 1990er­ne ryste­de by­en, hvor det fandt sted, og sa­gen sat­te helt na­tur­ligt dy­be spor i fa­mi­li­en til den kvin­de, der mi­ste­de li­vet.

» Jeg kan sta­dig ty­de­ligt hu­ske sa­gen. Det var en rig­tig hård tid for min fa­mi­lie den­gang, og det har og­så væ­ret hårdt i åre­ne eft er, « for­tæl­ler et af kvin­dens fa­mi­lie­med­lem­mer.

Nyhe­den om, at den mand, der slog kvin­den ihjel i 1990er­ne, igen er an­holdt og sig­tet i en drabs­sag, kom­mer som et chok for fa­mi­li­en: » Han har gjort det én gang, og at han så kom­mer ud og må­ske har gjort det igen, er rig­tig vold­somt, sy­nes jeg, « si­ger fa­mi­lie­med­lem­met til BT. Holdt sig for sig selv BT har talt med fl ere per­so­ner fra det om­rå­de, hvor den 47- åri­ge bo­e­de, da han blev an­holdt for dra­bet i 1990er­ne. De hu­sker godt sa­gen, men har ik­ke kla­re min­der om man­den, som ik­ke var op­vok­set i by­en, og som ger­ne holdt sig for sig selv.

I sa­gen om dra­bet på Hanne Pe­der­sen ar­bej­der po­li­ti­et for at sam­le yder­li­ge­re be­vi­ser mod den 47- åri­ge mand, der 7. ja­nu­ar blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør og va­re­tægts­fængs­let i fi re uger.

Jør­gen Laurit­sen, der le­der eft er­forsk­nin­gen af dra­bet for Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, op­ly­ser, at po­li­tiets tek­ni­ke­re ar­bej­der in­ten­sivt for at sik­re spor på ger­nings­ste­det.

» Alt er mi­nu­tiøst ble­vet si­et, og vi fort­sæt­ter med en gen­nem­gang af de ting, vi har fun­det, i den kom­men­de uge, « si­ger ef­ter­forsk­nings­le­de­ren. Spo­re­ne gran­skes Og­så nye hen­ven­del­ser fra mu­li­ge vid­ner samt gen­nem­gang af it- og te­le­op­lys­nin­ger er nog­le af de eft er­forsk­nings­mæs­si­ge spor, Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti vil bru­ge tid på i den kom­men­de uge.

Eft er­forsk­nings­le­der Jør­gen Laurit­sen øn­sker hver­ken at be- el­ler afk ræft e, at den sig­te­de tid­li­ge­re er dømt for drab, og han vil ik­ke kom­me ind på, hvil­ken be­tyd­ning det har haft for, at po­li­ti­et har an­holdt ham.

Den 47- åri­ges for­svar­sad­vo­kat Kjeld Skov op­ly­ser til BT , at han ik­ke kan ud­ta­le sig om sa­gen.

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016 Bjar­ne Mad­sen I eft er­å­ret 2009 for­svandt 46- åri­ge Lis­beth Ni­el­sen fra Ris­skov ved Aar­hus. Li­get af kvin­den blev al­drig fun­det, men hen­des kæ­re­ste - den fi re år yn­gre Bjar­ne Mad­sen - blev an­holdt og sig­tet for dra­bet. I 1983 – da han var blot 16 år gam­mel – be­gik han sit før­ste drab, da han kval­te sin 15- åri­ge kæ­re­ste Bir­t­he Si­mon­sen. I den sag fi k han tre års fængsel for vold med dø­den til føl­ge. Syv år se­ne­re – i 1990 – blev Bjar­ne Mad­sen som 23- årig igen an­holdt for drab. Off eret var hans 21- åri­ge kæ­re­ste Vi­vi­an Ni­el­sen. Bjar­ne Mad­sen blev idømt for­va­ring og ind­lagt til be­hand­ling på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal, for­di han led af skizof­re­ni og der­for var ueg­net til fængsels­straf. Sa­gen om Lis­beth Ni­el­sen kom al­drig for ret­ten, for­di Bjar­ne Mad­sen tog sit eget liv i Aar­hus Ar­re­st. Li­get af Lis­beth Ni­el­sen er al­drig ble­vet fun­det. Pe­ter Lun­din 15. marts 2001 blev Pe­ter Lun­din – der si­den tog nav­ne­for­an­dring til Bjar­ne Sko­un­borg – dømt for at ha­ve dræbt sin kæ­re­ste Ma­ri­an­ne Pe­der­sen og hen­des to søn­ner, 10- åri­ge Den­nis og 12- åri­ge Bri­an. 20 år tid­li­ge­re be­gik han sit før­ste drab. I april 1991 dræb­te Lun­din sin mor, da hun vil­le klip­pe hans lan­ge hår af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.