Det er hårdt a PRÆSID

BT - - NYHEDER -

HURTIG ÆLDNING Det er et kræ­ven­de job at væ­re præ­si­dent i USA. Ar­bejds­da­gen er pak­ket , og fri­tid er der ik­ke me­get af. Søvn­man­gel er ik­ke usæd­van­ligt, og fe­ri­er med fa­mi­li­en er på et mini­mum. Der er nok af pro­ble­ma­tik­ker at ta­ge stil­ling til, og han skal kun­ne træff e hur­ti­ge be­slut­nin­ger. Job­be­skri­vel­sen kan næ­sten ta­ge pu­sten fra al­min­de­li­ge men­ne­sker. Men for den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma har det væ­ret vir­ke­lig­he­den, si­den han blev ind­sat i 2009.

Som præ­si­dent har Oba­ma væ­ret un­der et kon­stant pres, og det er ty­de­ligt at se på ham, me­ner fl ere eks­per­ter. Pro­fes­sor i ame­ri­kansk po­li­tik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Ni­els Bjer­re- Poul­sen, for­tæl­ler, at læ­ger i Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton eft er en un­der­sø­gel­se er kom­met frem til, at præ­si­den­ter­ne æl­des dob­belt så hur­tigt som os an­dre.

» For hvert år der går, æl­des de alt­så to år. Uan­set den fy­si­ske form, og hvor man­ge læ­ger der til­ser en, så er det et kræ­ven­de job, « si­ger Ni­els Bjer­re- Poul­sen.

Oba­ma er in­gen und­ta­gel­se, hvil­ket de grå hår afslører – der i dag er langt ty­de­li­ge­re end i 2009, da han som 47- årig blev ind­sat som USAs 44. præ­si­dent. Be­ty­de­ligt yn­gre end hans for­gæn­ge­re og de kan­di­da­ter, der nu står klar til at over­ta­ge job­bet. Der­for me­ner An­ne Mørk, der for­sker i ame­ri­kan­ske præ­si­den­ter på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, og­så, at Oba­ma eft er­hån­den glæ­der sig til at gi­ve den an­svars­ful­de op­ga­ve vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.