T væ­re ENT

BT - - NYHEDER -

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at han glæ­der sig til, at han ik­ke læn­ge­re er præ­si­dent. Det er et pres, der fj er­nes fra hans skul­dre. Han sav­ner at skri­ve bø­ger og for­dy­be sig. Han er ik­ke en po­li­ti­ker­per­son­lig­hed, som der he­le ti­den skal ske no­get nyt og ud­for­dren­de for. Han er en bog­nørd, der kan li­de at væ­re sam­men med fa­mi­li­en, « si­ger An­ne Mørk. Liv­stræt­hed Oba­ma har nu ta­get hul på sit sid­ste år som præ­si­dent, og i tirs­dags holdt han sin sy­ven­de og sid­ste ’ Sta­te of The Uni­on’- ta­le fra ta­ler­sto­len i den ame­ri­kan­ske kon­gres. I ta­len gjor­de han sta­tus over sin tid i Det Hvi­de Hus, men han kig­ge­de og­så fremad ved at næv­ne, at mind­ste­løn­nen skal hæ­ves, en im­mi­gra­tions­re­form og en kur mod kræft . Iføl­ge An­ne Mørk vi­ste ta­len, at Oba­ma sta­dig er am­bi­tiøs. Men den var og­så en er­ken­del­se af, at han ik­ke har kun­net æn­dre det po­li­ti­ske sy­stem, som han hav­de hå­bet på.

» Han var ik­ke nær så ide­a­li­stisk, som han var en­gang. Der var liv­stræt­hed over ham. Men han er sta­dig am­bi­tiøs og lag­de vægt på, at USA sta­dig skal gø­re en for­skel. Han er hær­det, men for­sø­ger sta­dig at in­spi­re­re folk, « si­ger An­ne Mørk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.