Trist Mar­gret­he

BT - - NYHEDER -

ALE­NE I MÆNG­DEN – på ar­bej­de uden sin mand ved sin si­de.

Si­den prins Hen­rik 1. ja­nu­ar for­bløf­fe­de al­le ved at gå på selvvalgt pen­sion, har hun måt­tet pas­se plig­ter­ne stort set ale­ne.

Af de man­ge of­fi­ci­el­le plig­ter, der har væ­ret på årets to før­ste uger, har prins­ge­ma­len kun del­ta­get i ét ar­ran­ge­ment.

Og selv­om det dan­ske kon­ge­hus er nært for­bun­det med det nor­ske, og æg­te­par­re­ne tyd­li­ge­vis har nydt hin­an­dens sel­skab gen­nem åre­ne, kvit­te­re­de Hen­rik alt­så ik­ke for ven­ska­bet ved at dukke op til fejrin­gen af re­gent- ju­bilæ­et.

Da­gen blev el­lers fejret med en stor­stilet fest i strå­len­de solskin og mi­nus 19 gra­der, og fol­ket var i bog-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.