Til fol­ke­fest i Nor­ge

BT - - NYHEDER -

sta­ve­lig­ste for­stand in­vi­te­ret med på før­ste par­ket.

Og her me­nes ik­ke den dan­ske mo­del, hvor re­gen­ten fejres hjem­me for­an fjern­syns­skær­men. Men den nor­ske mo­del, hvor kong Ha­rald og dron­ning Sonja var med på ga­den.

» Det nor­ske kon­ge­hus er det mest fol­ke­li­ge i Eu­ro­pa, « si­ger kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen og fort­sæt­ter:

» Det er me­get me­re ufor­melt og går for ek­sem­pel ik­ke sær­lig me­get op i til­ta­le­for­mer - i mod­sæt­ning til det dan­ske. Og­så val­get af æg­te­fæl­ler, hvor kong Ha­rald valg­te en helt al­min­de­lig norsk pi­ge, hvil­ket par­rets to børn og­så har gjort, ty­der på, at de ik­ke hol­der nær så me­get på for­mer­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.