Ja, se­xis­me er ud­bredt i er­hvervs­li­vet og po­li­tik

BT - - DEBAT - Di­rek­tør for Kv­in­fo

NINA GRO­ES

be­hand­let an­der­le­des, og det kun­ne vi sær­ligt se, når der blev talt om Thor­nings ta­sker og hen­des ud­se­en­de. Det er me­get sjæl­dent, vi dis­ku­te­rer en mands tøj. Vi gør det

selv­føl­ge­lig og­så nog­le gan­ge med Se­xis­me er mænd, men det er langt oft ere, at

vi dis­ku­te­rer en kvin­des ud­se­en­de, ud­bredt i

end vi gør det med mænd. To­nen er­hvervs­li­vet og er al­tid hård i den po­li­ti­ske de­bat,

men der til­fø­jes oft e en ek­stra i po­li­tik. Man slår

di­men­sion, når man ta­ler om ned på ud­se­en­de, kvin­der. Man slår net­op ned på ud

se­en­de, det seksu­el­le og fa­mi­li­en. det seksu­el­le og

Med man­ge kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re fa­mi­li­en ser man, at de bli­ver spurgt om,

hvor­dan de får det til at hæn­ge sam­men der­hjem­me med bør­ne­ne. Er der ik­ke en pris at be­ta­le i for­hold til fa­mi­li­e­li­vet? Kvin­der skal i langt hø­je­re grad ka­ri­ke­res, bå­de for sjov, og når det er al­vor, på vi­sio­ner og po­li­tik, og ik­ke på, hvor­dan kvin­der­ne ser ud.

HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT BLEV

me­get til­trængt de­bat, for vi ved fra fl ere un­der­sø­gel­ser, at se­xis­me er langt me­re ud­bredt, end vi an­ta­ger. Bå­de i er­hvervs­li­vet og i po­li­tik. Det er de fær­re­ste kvin­der, der står frem og ta­ler om det her. Det er for­di, man bli­ver ban­ge for, at når man som kvin­de sæt­ter ord på de her op­le­vel­ser, så bli­ver man kaldt for sner­pet el­ler en, der ik­ke kan kla­re mo­sten. Det er lidt sjovt med et ord som sner­pet, for det er et ord, man me­get oft e for­bin­der med kvin­der.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.