Nej, al­le bli­ver dril­let for de­res sær­lig­he­der

BT - - DEBAT - Fhv. MF og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster, De Ra­di­ka­le

MA­NU SA­RE­EN

at Hel­le Thor­ning- Sch­midt er ble­vet be­hand­let an­der­le­des, for­di hun er en kvin­de. Jeg har hørt folk ta­le ned­sæt­ten­de om bå­de Thor­ning, Ves­ta­ger og mig selv, men det har væ­ret grun­det ue­nig­he­der i vo­res po­li­tik. Man er nødt til at ven­de den om. Tag for ek­sem­pel Lars Løk­ke Ras­mus­sen – han bli­ver ka­ri­ke­ret ud fra de ka­rak­te­ri­sti­ka, han nu har. Det har ek­sem­pel­vis væ­ret med hans vægt, fa­døl og bi­lag. An­ders Fogh Ras­mus­sen blev det og­så på sit ud­se­en­de, da han blev ka­ri­ke­ret som en hu­le­mand. Hel­le Thor­ning- Sch­midt bli­ver der­for og­så ka­ri­ke­ret ud fra si­ne ka­rak­te­ri­sti­ka, som hun bæ­rer rundt på, og det er for ek­sem­pel hen­des ta­sker og hø­je hæ­le. Der kan man selv­føl­ge­lig si­ge, at det hand­ler om køn, men det sy­nes jeg fak­tisk ik­ke, for ge­ne­relt bli­ver man ka­rak­te­ri­se­ret og ka­ri­ke­ret ud fra de ka­rak­te­ri­sti­ka, man har. Jeg tror ik­ke, der er no­gen, der sid­der og tæn­ker, at man skal gø­re det me­re, for­di Thor­ning er en kvin­de.

JEG SY­NES IK­KE,

tæt sam­men med Hel­le Thor­ning og rig­tig tæt sam­men med Mar­gret­he Ves­ta­ger, og jeg min­des ik­ke, at de blev be­hand­let an­der­le­des, for­di de var kvin­der. Mar­gret­he blev f. eks. be­hand­let som en po­li­ti­ker, og der var mit fo­kus da ik­ke, at det var en kvin­de, jeg ar­bej­de­de sam­men med. Hun sat­te sig i respekt gen­nem sin fag­lig­hed og sin po­li­tik, og det er det sam­me med Thor­ning.

JEG HAR AR­BEJ­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.