Den kos­me­ti­ske kønskamp

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

PA­NE­LET Ær­ger­ligt, at Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster ik­ke vi­ger udenom de - und­skyld ud­tryk­ket - kos­me­ti­ske kønskam­pe

SOM DAN­MARKS FØR­STE kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster er det na­tur­lig­vis in­ter­es­sant at hø­re Hel­le Thor­ningS­ch­midts be­tragt­nin­ger om køn­nets be­tyd­ning for det po­li­ti­ske ar­bej­de. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om hun har ret i si­ne be­tragt­nin­ger. HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT HAR som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i 10 år og som stats­mi­ni­ster oft est af­vær­get spørgs­mål om køn som ak­tiv po­li­ti­ker. Hun har få­et man­ge spørgs­mål i ka­te­go­ri­en køns­spørgs­mål gen­nem åre­ne, men har und­ladt at spil­le ’ kvin­de­kor­tet’. Tak­tisk klog be­slut­ning, da den de­bat al­tid de­ler me­re end den sam­ler. Men man kun­ne og­så me­ne, at idet hun var den før­ste kvin­de på po­sten, så kun­ne hun ha­ve brugt sin po­si­tion til at ned­bry­de fl ere bar­ri­e­rer. Li­ge­som man for­ven­ter af den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Oba­ma, at han har fo­kus på so­ci­al ret­fær­dig­hed. Men po­li­ti­ke­re skal først og frem­mest be­døm­mes på den før­te po­li­tik. S- R- SF- RE­GE­RIN­GENS RE­GE­RINGS­GRUND­LAG AF­SPEJ­LE­DE fak­tisk nog­le køns­po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger, som f. eks. øre­mær­ket bar­sel til mænd. Men for­sla­get blev pak­ket væk og re­sul­te­re­de i, hvad Mar­gret­he Ves­ta­ger kald­te ’ æg­te’ løft ebrud, for­di der fak­tisk var fl er­tal for idéen. Hvis man ser på mi­ni­ster­ud­næv­nel­ser­ne, så var det hel­ler ik­ke Thor­nings re­ge­rin­ger, der ned­brød køns­bar­ri­e­rer - men det bar Mar­gret­he Ves­ta­ger og­så et stort an­svar for. Så bort­set fra det fak­tum, at stats­mi­ni­ster­po­sten blev be­sat af en kvin­de - en vig­tig milepæl - så var det småt med de køns­po­li­ti­ske for­bed­rin­ger. I IN­TER­VIEWET MED Po­li­ti­ken for­tæl­ler Thor­ning, at hun en dag vil skri­ve en bog om em­net. Hen­des ho­ve­d­ar­gu­ment er, at kvin­der be­døm­mes på en ’ bre­de­re pa­let’. Det er rig­tigt. Se blot på stormen om­kring Hels­in­gør borg­me­ster Benedikte Kiærs gravi­di­tet, hvor der er stil­let spørgs­måls­tegn ved, om hun bå­de kan pas­se sit job og sin ba­by. Det spørgs­mål vil­le man al­drig ha­ve stil­let en mand, Det sam­me gæl­der sa­ti­re­teg­nin­ger af bå­de Met­te Fre­de­rik­sen og In­ger Støj­berg som la­tex do­mi­na­trixer. Og ser vi på de trus­ler, der ind­lø­ber til kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re, så er der en uhyg­ge­lig ten­dens til en seksu­a­li­se­ring af trus­ler­ne, som bl. a. Jo­han­ne

Søs Ma­rie Serup, Er det diskri­mi­ne­ren­de at af­vi­se per­so­ner ude­luk­ken­de ba­se­ret på de­res sprog­kund­ska­ber? Sch­midt- Ni­el­sen og Ze­nia Stam­pe har off ent­lig­gjort hæs­li­ge ek­semp­ler på. MEN PÅ ÉT punkt har Thor­ning i hvert fald ik­ke ret i kri­tik­ken. Hun næv­ner bl. a. over­for Po­li­ti­ken at ’ Det kan hand­le om vo­res hår og vo­res ta­sker, og om hvad vi har på, og hvor hø­je hæ­le vi har’. Det er rig­tigt. Men hvad med Lars Løk­ke Ras­mus­sens tøj? Hvad med Vil­ly Søvn­dals slip­seknu­der? Hvad med Mor­ten Øster­gaards ops­mø­ge­de skjor­te­ær­mer? Hvad med Sø­ren Pinds hår el­ler tro­pe­hjelm? Po­li­ti­ke­res frem­træ­den er sim­pelt­hen en del af mo­der­ne po­li­tik - uan­set køn. Fuld­stæn­digt li­ge­som vi i for­hold til ame­ri­kansk po­li­tik nok har talt cir­ka li­ge så me­get om Hil­lary Cl­in­tons hår, som vi har talt om Do­nald Trumps. HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT HAR væ­ret en rol­lemo­del pga. sit mod og sin styr­ke. Men små som sto­re - pi­ger som dren­ge - har alt­så og­så no­te­ret sig, at hun er en ut­ro­lig fl ot kvin­de. Det har næp­pe væ­ret en ulem­pe. Det er ær­ger­ligt, at Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster ik­ke vi­ger udenom de - und­skyld ud­tryk­ket - kos­me­ti­ske kønskam­pe, når der er æg­te kønskam­pe, som sta­dig skal ud­kæm­pes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.