DE OVER­SE­TE SYMP

BT - - SUNDHED -

KRÆFT De fl este dan­ske­re for­bin­der som re­gel syn­ke­be­svær og ho­ste med for­kø­lel­se, in­fl uen­za el­ler hals­be­tæn­del­se. Hvad man­ge ik­ke ved er, at det og­så kan væ­re et tegn på kræft . En ny un­der­sø­gel­se fra Kræft ens Be­kæm­pel­se vi­ser, at det langt­fra er al­le dan­ske­re, der ken­der de syv mest al­min­de­li­ge symp­to­mer på kræft . I un­der­sø­gel­sen var det kun én pro­cent af de 1.017 ads­purg­te re­spon­den­ter, der uden hjælp næv­ne­de læn­ge­re­va­ren­de syn­ke­be­svær som et symp­tom på kræft , mens 14 pro­cent uden hjælp næv­ne­de ho­ste som et tegn på kræft .

Det mang­len­de kend­skab til kræft symp­to­mer­ne er pro­ble­ma­tisk, me­ner Iben Hol­ten, over­læ­ge i Kræft ens Be­kæm­pel­se.

» For­ud­sæt­nin­gen for, at man op­da­ger kræft , er, at man går til læ­gen. Hvis man ik­ke ved, hvil­ke symp­to­mer man skal re­a­ge­re på, så går man ik­ke til læ­gen, « si­ger Iben Hol­ten.

I dag iværk­sæt­ter Kræft ens Be­kæm­pel­se kampag­nen ’ Kend de 7 tegn’, der skal øge dan­sker­nes kend­skab til de syv mest al­min­de­li­ge symp­to­mer på kræft . På den må­de hå­ber or­ga­ni­sa­tio­nen, at dan­sker­ne vil væ­re me­re til­bø­je­li­ge til at sø­ge læ­ge, når symp­to­mer­ne mel­der sig.

Hurtig læ­ge­hjælp kan red­de men­ne­ske­liv, for tids­fak­to­ren er af­gø­ren­de, hvis man li­der af kræft .

» Man kan ha­ve kræft syg­dom­me i for­skel­li­ge sta­di­er, og der er him­mel­vid for­skel

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016 på, hvor stor chan­ce der er for at over­le­ve, hvis man kom­mer i be­hand­ling i et tidligt sta­die sam­men­lig­net med et sent sta­die, « si­ger Iben Hol­ten.

De syv tegn på kræft , som Kræf­tens Be­kæm­pel­se sæt­ter fo­kus på, er ved­va­ren­de syn­ke­be­svær, lang­va­rig ho­ste el­ler hæs­hed, knu­der el­ler hæ­vel­ser, ufor­klar­li­ge blød­nin­ger, æn­dret aff ørings­møn­ster, ufor­klar­ligt vægt­tab samt æn­dre­de mo­der­mær­ker el­ler sår, der ik­ke vil he­le. Sær­ligt hvis symp­to­mer­ne er af ved­va­ren­de ka­rak­ter, er der god grund til at be­stil­le en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.