PTOMER

BT - - SUNDHED -

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016 tid hos læ­gen og får, det un­der­søgt.

» Man skal ik­ke sæt­te sig ned og tæn­ke, at det går over. Hvis symp­to­mer­ne va­rer to- tre uger, så skal man gå til læ­gen. Man skal ik­ke ven­te på, at det bli­ver vær­re, for så for­rin­ger man si­ne over­le­vel­ses­chan­cer, hvis man li­der af kræft , « si­ger Iben Hol­ten.

Kræft ens Bekæm­pel­ses rund­spør­ge vi­ser og­så, at kvin­der er me­re til­bø­je­li­ge til at re­a­ge­re og gå til læ­gen, hvis de op­le­ver kræft symp­to­mer­ne.

I rund­spør­gen sva­rer 45,9 pro­cent af kvin­der­ne, at de vil gå til læ­ge med det sam­me, hvis de op­da­ger en knu­de. For mæn­de­nes ved­kom­men­de er det kun 28,9 pro­cent, der med det sam­me vil ta­ge til læ­gen, hvis de op­da­ger en knu­de.

» Kvin­der er ge­ne­relt me­re op­mærk­som­me på og in­ter­es­se­rer sig me­re for de­res krop end mæn­de­ne. Man­ge mænd vil ik­ke væ­re til ulej­lig­hed, og de vil ik­ke op­fat­tes som pi­ve­de. Der­for kan der gå læn­ge­re tid, før de går til læ­gen. Men det er alt­så bed­re at gå til læ­ge i ti­de og over­le­ve, end at ven­te til det bli­ver så slemt, at man ik­ke kan und­gå at gå til læ­gen, « si­ger Iben Hol­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.