Hurtig re­ak­tion red­de­de Tor­bens liv

BT - - SUNDHED -

HURTIG BE­HAND­LING Tor­ben Lar­son tø­ve­de ik­ke med at gå til læ­ge, da han i 2009 op­da­ge­de det, der skul­le vi­se sig at væ­re et symp­tom på, at han hav­de kræft . Den hur­ti­ge re­ak­tion er sand­syn­lig­vis en af år­sa­ger­ne til, at han nu er er­klæ­ret rask.

» Man kan ha­ve dår­lig ma­ve et par da­ge el­ler må­ske en uge, men at ha­ve det tre uger i træk er ik­ke nor­malt, så det re­a­ge­re­de jeg på, « for­tæl­ler han.

Den prak­ti­se­ren­de læ­ge send­te Tor­ben Lar­son vi­de­re til fl ere un­der­sø­gel­ser på blandt an­det Svend­borg Sy­ge­hus. Da den sid­ste un­der­sø­gel­se var over­stå­et, blev han sam­men med sin hu­stru kaldt ind til en sam­ta­le med en over­læ­ge.

» Han sag­de, at der var fun­det en knu­de i min tyktarm, og at det mu­lig­vis var kræft . Da han hav­de sagt det, hør­te jeg ik­ke me­re. Jeg fi k sim­pelt­hen et chok. Det var godt, jeg hav­de min ko­ne med, for selv­om hun og­så var chokeret, så hør­te hun, hvad han sag­de, « for­tæl­ler Tor­ben Lar­son, be­væ­get af min­der­ne om den svæ­re sam­ta­le.

Læ­ger­ne iværk­sat­te straks et be­hand­lings­for­løb, og få da­ge se­ne­re blev Tor­ben Lar­son ope­re­ret og kræft en fj er­net. Fem år eft er blev han er­klæ­ret rask. En stor let­tel­se for den 72- åri­ge fyn­bo, der er sik­ker på, at det gjor­de en stor for­skel, at kræf­ten blev op­da­get på et tidligt sta­die.

» Jeg har al­drig væ­ret en, der tænk­te, at jeg vil­le se ti­den an og at det nok skul­le gå, så hel­le­re gå til læ­ge og få det un­der­søgt, og det vi­ste sig at væ­re en god be­slut­ning. Jeg har få­et at vi­de, at kræft en lå mel­lem de to før­ste sta­di­er, og at der ik­ke hav­de spredt sig, for­di jeg kom så hur­tigt til læ­gen, « si­ger Tor­ben Lar­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.